Na SPU ocenili najlepších pedagógov

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre už tradične pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca oceňuje pedagógov, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj a dobré meno. Na návrh dekanov jednotlivých fakúlt a vedenia SPU rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., odovzdal ďakovný list 14 pracovníkom.

Odmenení boli za dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, za inovatívny prístup vo vzdelávaní, reprezentáciu SPU v zahraničí, bohatú publikačnú činnosť či úspešnosť v získavaní projektov. Väčšina z nich sú významné pedagogické osobnosti uznávané na celonárodnej a medzinárodnej úrovni a pre ich prácu je charakteristická schopnosť spájať teoretické poznatky s praktickou aplikáciou. Počas svojho pôsobenia vychovali celé generácie absolventov, ktorí našli svoje uplatnenie v rámci rezortu pôdohospodárstva a potravinárstva, ale aj mimo neho.

Z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov bol ocenený prof. Ing. Otto Ložek, CSc., a doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva doc. RNDr. Dana Urminská, CSc., a prof. RNDr. Alena  Vollmannová, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu Ing. Zuzana Korcová  a RNDr. Kvetoslava Rúsková, z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., a  doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva prof. Ing. Anna Streďanská, PhD., a prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., z Technickej fakulty prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD., a doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.  Na návrh rektora SPU bola ocenená PhDr. Ľubica Jedličková, PhD., a Ing. Peter Brezovský, PhD.

Prof. Peter Bielik poďakoval oceneným za ich doterajší zodpovedný a profesionálny prístup k práci, za všetko prospešné, čo urobili pre vzdelanie a výchovu na poli SPU, a tým aj pre slovenskú spoločnosť. V mene celého vedenia univerzity im zaželal veľa zdravia, energie,  trpezlivosti a odhodlania venovať sa študentom, ako aj veľa úcty za napĺňanie pre budúcnosť našej krajiny rozhodujúcej úlohy, akou je vzdelávanie dorastajúcich generácií.

FOTOGALÉRIA


NÁVRHY NA OCENENIE VÝZNAMNÝCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV SPU V NITRE

PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV:


Fakulta agrobiotechnológie a potravinových zdrojov

Prof. Ing. Otto Ložek, CSc.

Vo funkcii vysokoškolského pedagóga na Katedre agrochémie a výživy FAPZ rastlín pôsobí 26 rokov. Významne sa podieľal na budovaní študijného programu výživa a ochrana rastlín pre inžinierske štúdium a agrochémia a výživa rastlín pre doktorandské štúdium. Vytvoril  vlastnú vedeckú školu v problematike výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín s výrazným uplatnením v poľnohospodárskej praxi. Získal viaceré domáce a zahraničné výskumné projekty. Publikoval viac ako 250 vedeckých prác doma a v zahraničí. Je predsedom redakčnej rady a šéfredaktorom vedeckého časopisu Agrochémia. Významne sa angažoval ako podpredseda komisie pre výživu rastlín a pôdnu chémiu v rámci SAPV. Je garantom študijného programu agroekológia a agrochémia a výživa rastlín, je členom Vedeckej rady FAPZ a FBP SPU v Nitre. Tri funkčné obdobia pôsobil v AS FAPZ. Od roku 1994 je vedúcim Katedry agrochémie a výživy rastlín FAPZ. 

Doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.

Na SPU v Nitre pracuje od roku 1972 ako výskumná pracovníčka a od roku 1982 ako vysokoškolská pedagogička. V súčasnosti pôsobí vo funkcii docentky na Katedre rastlinnej výroby. Bola školiteľkou 7 doktorandov a 174 bakalárov a diplomantov. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na hustosiate obilniny, konkrétne na jačmeň siaty. Na tomto úseku úzko spolupracuje s firmou Heineken, a.s., a šľachtiteľskou stanicou Hordeum, s.r.o., Sládkovičovo. Bola zodpovednou riešiteľkou, resp. spoluriešiteľkou niekoľkých domácich a zahraničných vedeckovýskumných projektov a za SR vedúcou troch medzivládnych bilaterálnych výskumných projektov. Má veľké zásluhy na rozvoji a udržiavaní spolupráce FAPZ SPU s  poľnohospodárskymi univerzitami v Maďarsku, Rumunsku a  Chorvátsku. V rámci pedagogickej ako aj vedeckovýskumnej činnosti úzko spolupracuje s Debrecínskou univerzitou. Za rozvoj spolupráce medzi SPU a Univerzitou Sv. Štefana v Gödöllő jej udelili zlatú plaketu a titul Honorary Advisor Fakulty agronomických a environmentálnych vied. Je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Protectia Mediului v Oradei RO a oponentskej rady vedeckého časopisu AGRICULTURE poljoprivreda Croatian. Je členkou výboru  Slovenskej  spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV pobočka Nitra.

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva


Doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.

Na SPU v Nitre pracuje od roku 1986, v súčasnosti pôsobí ako docentka na Katedre biochémie a biotechnológie FBP.  Je gestorkou a vyučujúcou viacerých predmetov na všetkých troch stupňoch štúdia. Počas pedagogického pôsobenia na KBB zaviedla niekoľko nových predmetov. Je garantkou ŠP agrobiotechnológie, spolugarantkou ŠP biotechnológie. Je zodpovednou za riadenie komisií ŠVK na fakulte, oponentkou dizertačných a habilitačných prác, členkou komisií pre štátne záverečné skúšky. Bola a je vedúcou viac 20 bakalárskych a 30 diplomových prác. Pod jej vedením ukončili dizertačné práce traja doktorandi a doch v súčasnosti školí. Vo vedeckej práci sa zameriava na problematiku proteolytických enzýmov v rastlinách a mikroorganizmoch, na technológie príprav enzýmov submerznou kultiváciou baktérií, na problematiku kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy celiakálne aktívnych proteínov a prípravu kvasiniek fortifikovaných mikroelementmi, ktoré sú esenciálne pre zdravie človeka. Tiež bola zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľom medzinárodných projektov, projektov VEGA  a KEGA. 

 

Prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Na SPU pracuje od roku 1985, od roku 1989 ako vysokoškolská pedagogička na Katedre chémie. Bola školiteľkou 39 záverečných bakalárskych a diplomových prác a 7 doktorandských prác. Pod jej vedením obhájili traja doktorandi svoje dizertačné práce.

Okrem toho sa jej študenti pravidelne zúčastňujú ŠVK organizovanej FBP SPU, ako aj na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice, odbornej knižnej publikácie, dvoch monografií a ôsmich vysokoškolských učebných textov. Aktívne sa zapájala ako vedúca autorského kolektívu do úloh Chemickej olympiády D-kategórie. Jej vedeckovýskumná činnosť je počas celého pôsobenia na Katedre chémie zameraná na výskum v oblasti toxického pôsobenia rizikových prvkov v systéme pôda – rastlina, na overovanie možností eliminácie, resp. minimalizácie vstupu biotoxických prvkov do poľnohospodárskych plodín a tým aj do potravového reťazca, ako aj na problematiku chemoprotektívnych komponentov vybraných plodín s cieľom ich využitia na výrobu funkčných potravín, ako aj vzájomné vzťahy týchto biologicky aktívnych zložiek a rizikových prvkov v potravinových surovinách rastlinného pôvodu. Tiež bola a je zodpovednou riešiteľkou 6 projektov VEGA, KEGA, APVV a bilaterálneho projektu riešeného v spolupráci s Univerzitou v Ljubljane v Slovinsku, ako aj spoluriešiteľkou ďalších 10 výskumných a edukačných projektov.

 

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 

Ing. Zuzana Korcová

Na SPU pracuje od roku 1973. Na Ústav výpočtovej techniky nastúpila ako programátor analytik, kde pracovala ako vedúca oddelenia ASR. Počas pôsobenia na ÚVT vyučovala na dennej i externej forme štúdia na rôznych fakultách SPU (matematiku, účtovníctvo, programovanie, výpočtovú techniku). Od októbra 1993 pracovala ako odborná asistentka na Katedre informatiky FEM, kde od roku 1994 zastávala funkciu zástupkyne vedúcej katedry. Počas pôsobenia na FEM pracovala vo viacerých významných funkciách – predsedníčka fakultnej odborovej organizácie na FEM, tajomníčka AS FEM, členka vedenia a Kolégia dekana FEM, členka Disciplinárnej komisie, Komisie pre rozvoj IKT, tajomníčka pobočky VTS na SPU a pod. Osem rokov pôsobila ako ročníková učiteľka na FEM. Počas pôsobenia na ÚVT a najmä na Katedre informatiky FEM sa podieľala na vypracovaní rôznych učebných pomôcok – skriptá, učebnice a iné publikácie – hlavne pre výučbu predmetov katedry, ale aj pre prax. V súčasnosti sa aktívne zapája do vedeckovýskumnej činnosti na fakulte, je spoluriešiteľkou inštitucionálnych výskumných úloh a projektov VEGA A KEGA.

 

RNDr. Kvetoslava Rúsková

Na SPU pracuje od roka 1974. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa aktívne podieľala na riešení projektov Katedry matematiky FEM. Vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU jej navrhuje ocenenie s prihliadnutím na dlhoročnú vedeckovýskumnú, projektovú a pedagogickú činnosť, ktorou sa podieľa na významnom progrese a rozvoji fakulty.

 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

Doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.

Od roku 1996  pracuje na Katedre regionálneho rozvoja (v súčasnosti Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka) FEŠRR a zabezpečuje výučbu predmetu vidiecky cestovný ruch, ekonomika cestovného ruchu a organizácia služieb cestovného ruchu. Jej vedeckovýskumná činnosť sa koncentrovala na analýzu ekonomickej štruktúry vidieka v procese transformácie spoločnosti, konkrétne na problémy a možnosti využitia rozvojového potenciálu vidieckych obcí z hľadiska cestovného ruchu. V rámci publikačnej činnosti sa  zameriava na hodnotenie potenciálu vidieckych obcí z hľadiska ich pripravenosti pre rozvoj cestovného ruchu, na rozvoj cestovného ruchu ako jednej z alternatív diverzifikácie ekonomickej štruktúry vidieckej obce a tiež na kvalitu služieb ubytovacích zariadení na vidieku. V oblasti kvality služieb vidieckeho cestovného ruchu aktívne spolupracuje s odbornými pracoviskami Nitrianskeho samosprávneho kraja. Doc. Jarábková je členkou Vedeckej rady FEŠRR, Redakčnej rady vedeckých časopisov Ekonomická revue cestovného ruchu, časopisu Acta regionalia et environmentalica a odborného časopisu Studia Turistica.

 

Doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.

Vyštudoval odbor fytotechnika na VŠP v Nitre a následne environmentálnu ekológiu ako externý študent na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Habilitoval sa v odbore environmentálne manažérstvo  na Univerzite sv. Štefana v Gödöllö v Maďarsku. Od roku 2000  pracuje na SPU. 

Doc.  Fehér výrazným spôsobom prispel k internacionalizácii výučby a výskumu na FEŠRR SPU v Nitre. Je pedagógom na Katedre udržateľného rozvoja FEŠRR, kde v súčasnosti prednáša predmety zamerané na udržateľné využívanie prírodných zdrojov.  Je riaditeľom Centra programu Baltickej univerzity na Slovensku, kde koordinuje mobility študentov a pedagógov v rámci 220 univerzít v 14 krajinách. Bol riešiteľom, resp. spoluriešiteľom  domácich a medzinárodných projektov. V súčasnosti je spoluriešiteľom 7. RP a projektu COST. Svoje výsledky publikuje v zahraničných monografiách v spoluautorstve a vo vedeckých časopisoch doma a v zahraničí. Je členom niekoľkých domácich a zahraničných vedeckých spoločností vrátane európskej pracovnej skupiny pre biologické invázie NEOBIOTA so sídlom v Berlíne.

 

 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 

Prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.

V pedagogickom procese pôsobí od roku 1995, v súčasnosti pracuje Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav.

V roku 1971 absolvovala vysokoškolské štúdium v odbore fytotechnickom na Agronomickej fakulte, vedeckú hodnosť získala v odbore všeobecná rastlinná výroba a vedecko-pedagogický titul docent v odbore krajinné inžinierstvo získala v roku 2000 na FZKI. Titul profesor v odbore krajinárstvo získala v roku 2009.

Je garantkou študijných programov krajinné inžinierstvo pre všetky tri stupne štúdia a je školiteľkou doktorandského štúdia. Je garantkou habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov v odbore krajinárstvo na FZKI.

Pod jej vedením úspešne obhájilo svoje záverečné práce viac ako 20 bakalárov, 50 inžinierov a 9 doktorandov.

Počas pôsobenia na univerzite absolvovala študijné stáže a pobyty v zahraničí. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami. V roku 2005 získala Pamätnú bronzovú medailu FZKI SPU v Nitre za pomoc pri rozvoji fakulty. Má bohatú publikačnú činnosť, ktorá predstavuje vyše 130 prác, dôkazom významu a kvality ktorých je viac ako 130 citáciami.

 

Prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.

Pôsobí na FZKI od roku 2008, keď nastúpila na Katedru zeleninárstva. V rokoch  1972-1992 pôsobila ako výskumná pracovníčka na Výskumnom ústave zeleninárskom v Hurbanove a v rokoch 1992 – 2008  bola jeho riaditeľkou  a koordinátorkou novošľachtenia, udržiavacieho šľachtenia a riešenia genofondu zelenín a liečivých rastlín. Vysokoškolské vzdelanie získala na Agronomickej fakulte v roku 1971, vedeckú hodnosť PhD. v roku 1981. Vedecko-pedagogický titul docent v odbore záhradníctvo získala v roku 1996 na FZKI SPU v Nitre a titul profesor v odbore záhradníctvo získala v roku 2009. Je garantkou študijných programov záhradníctvo pre 2. a 3. stupeň štúdia a je školiteľkou doktorandského štúdia.

Podieľala sa na výučbe výberových prednáškach aj pre študentov Univerzity tretieho veku. 

Absolvovala niekoľko zahraničných stáží. Počas svojej pedagogickej kariéry viedla viac ako 10 bakalárov a viac ako 8 inžinierov pri príprave a obhajobe záverečnej práce, konzultovala viac ako 30 prác, vychovala dvoch doktorandov. Spolupracuje so zahraničnými a domácimi vysokými školami a inštitúciami. Je členkou redakčných rád viacerých vedeckých a odborných časopisov a vedeckých rád. Má bohatú publikačnú činnosť, ktorá predstavuje vyše 640 vedeckých a odborných prác so 60 citáciami.

 

Technická fakulta

 

Prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

Na TF SPU pôsobí od roku 1992. Pod jeho vedením úspešne ukončilo štúdium 60 diplomantov a 8 doktorandov. Je zodpovedným riešiteľom vedeckých projektov a autorom špecializovaných meracích zariadení, ktoré boli úspešne uvedené do praxe v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskej výroby. Digitálny penetrometer, ktorý sa dlhodobo využíva na výskumných pracoviskách univerzity, získal ocenenie na medzinárodnej výstave Agrokomplex v Nitre.

 

Doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.

Na TF SPU pôsobí nepretržite 32 rokov. V roku 1988 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu a v roku 1998 sa habilitoval za docenta. V rokoch 2000 - 2007 vykonával funkciu vedúceho Katedry stavieb. Od roku 2007 až doteraz vykonáva funkciu prodekana TF. Pôsobil aj ako súdny znalec v odvetviach stavebná fyzika a stavebný materiál. Je členom vedeckých rád a redakčných rád vedeckých časopisov, autorom mnohých vedeckých publikácii, autorom a spoluautorom učebných textov. Je garantom študijného programu prevádzková bezpečnosť techniky.

 

 

Na návrh rektora SPU boli ocenení:

PhDr. Ľubica Jedličková, PhD.

Na SPU pracuje od roku 1986, z toho najväčšiu časť venovala práci pre Slovenskú poľnohospodársku knižnicu. Je vedúcou referátu metodiky a automatizácie. Vypracovala sa na špičkovú odborníčku v oblasti aplikácie IKT do knižničnej a informačnej činnosti. Osobitný prínos má jej práca v oblasti elektronického publikovania, najmä s dôrazom na uchovávanie a sprístupňovanie vedeckej produkcie zamestnancov SPU. PhDr. Jedličková patrila medzi iniciátorov online verzie vedeckých časopisov Acta, ktoré univerzita vydáva.  Veľmi významnou je jej účasť na riešení projektov, nielen na úrovni SPU, ale celoslovenskej úrovni. Takisto treba oceniť jej prínos v oblasti informačného vzdelávania, ktorému sa venuje viac ako desať rokov.

 

Ing. Peter Brezovský, PhD.

Je konateľom spoločnosti VPP, s.r.o., Kolíňany, od jej vzniku v roku 2003. Za obdobie viac ako desaťročnej existencie VPP vďaka Ing. Brezovskému výrazne vzrástlo základné imanie spoločnosti, vzrástol a zmodernizoval sa jej strojový park a optimalizovala sa štruktúra zamestnancov. VPP sa vďaka nemu stal konsolidovanou a ekonomicky stabilnou spoločnosťou s dobrými predpokladmi úspešného pôsobenia v zložitom konkurenčnom prostredí. Podnik vytvára podmienky pre praktickú výučbu študentov a prostredie pre prepojenie teórie a praxe pre úspešné uplatnenie absolventov v konkurenčnom prostredí na trhu práce. Ing. Brezovský so svojimi spolupracovníkmi na VPP deklaruje spoluzodpovednosť za prípravu budúcich poľnohospodárskych manažérov, skvalitňuje odbornú úroveň vzorkovníc rastlinnej a živočíšnej výroby a výrobných technológií, ako aj ďalších špecializovaných pracovísk zriadených pre výučbu. Tieto zariadenia umožňujú študentom absolvovať prevádzkovo-odborné praxe a lepšie sa orientovať v poľnohospodárskej výrobe, ekonomike, riadení a v obchodno-záväzkových vzťahoch. 

Späť