Fakulta biotechnológie a potravinárstva oslávila 10. výročie

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si 29. januára pripomenula desiate výročie svojho založenia. V aule univerzity sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FBP, na ktorom sa okrem vedenia univerzity a fakulty zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan,predstavitelia  partnerských univerzít zo Slovenska, Čiech, Poľska, Slovinska, Španielska,  Talianska, ako aj zástupcovia spolupracujúcich inštitúcií a pracovníci  SPU.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva bola zriadená rozhodnutím Akreditačnej komisie vlády SR 23. mája 2002 a priznaním práva pôsobenia rozhodnutím MŠ SR 26. júna 2002. Ďalším legislatívnym aktom bola zriaďovacia listina rektora SPU v Nitre z 1. októbra 2002, čím fakulta de jure i de facto mohla začať svoju činnosť.

„Naša fakulta je prestížnou európskou akademickou inštitúciou – za 10 rokov jej existencie úspešne ukončilo inžinierske štúdium 1205 absolventov, z toho  803 potravinárske študijné programy, 212 ŠP aplikovaná biológia a 190 študentov absolvovalo ŠP biotechnológie. Výsledky publikované v renomovaných vedeckých periodikách a ich ohlas v citovanosti, zaraďujú FBP na popredné miesto v kvalifikačnom rebríčku slovenských fakúlt,“ uviedol vo svojom príhovore prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., dekan  FBP.

Význam fakulty vyzdvihol aj rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.: „FBP sa vždy riadila myšlienkou, že v dnešnom globálnom svete ten, kto intenzívne a systematicky nepracuje na sebe, nenapreduje a zajtra bude zaostávať. Aby obstála, tradičné metódy podporila novými formami a prístupmi. Svojim študentom poskytuje vzdelanie na úrovni republikového štandardu a v oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením výskumných projektov programov národného i medzinárodného charakteru či budovaním Centra excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu. Nebojí sa modernizácie a adaptácie na nové významné úlohy vedy, vzdelávania a výchovy našich študentov. Za to jej patrí naše uznanie!“

V ďalšej časti programu jubilujúcu fakultu pozdravil šéf rezortu pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek, generálny riaditeľ Sekcie VŠ MŠVVaŠ Peter Plavčan a dekani spolupracujúcich fakúlt z partnerských univerzít.    

Súčasťou slávnostného zasadnutia bolo aj odovzdanie ocenení významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj fakulty a jej postavenie v európskom systéme vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj partnerským inštitúciám.

Záver podujatia obohatila kultúrnym programom spevácka skupina FS Zobor.

Súčasťou  osláv jubilea fakulty bola aj8.  medzinárodná vedecká konferencia Biotechnológie a kvalita surovín  a potravín, ktorá sa konala 30. – 31. januára v Kaštieli  v Mojmírovciach.

Cieľom  bola prezentácia najnovších poznatkov z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny  surovín a potravín, rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych biotechnológií,  genetických zdrojov, molekulárnych markerov hospodársky významných vlastností s  perspektívami šľachtenia na kvalitu produkcie.

 

FOTOGALÉRIA

 

Videoreportáž AGROBIZNIS (www.agrobiznis.sk)

Ocenenia pri príležitosti 10. výročia vzniku FBP

Minister Ľ. Jahnátek udelil rezortné vyznamenanie II. stupňa  prof. Ing. Jozefovi Kulichovi, PhD., za celoživotnú a vedeckovýskumnú činnosť.

Pri príležitosti 60. výročia vzniku SPU v Nitre a 10. výročia FBP  udelil rektor prof. Peter Bielik medailu za rozvoj SPU prof. Ing. Zdenke Muchovej, CSc., prof. Ing. Jozefovi Bullovi, DrSc., prof. Ing. Ivanovi Michalíkovi, DrSc., a prof. Ing. Jánovi Tomášovi, CSc.

Dekan FBP udelil ocenenie za budovanie a rozvoj fakulty prof. RNDr. Zdenke Gálovej, CSc., doc. Ing. Helene Frančákovej, CSc., prof. Ing. Jaroslavovi Kováčikovi, PhD., Ing. Oľge Bánikovej, Ing. Zuzane Gálovej, prof. Ing. Dr. Jozefovi Golianovi, doc. Ing. Margite Čanigovej, CSc., a doc. Ing. Tatiane Bojňanskej, CSc. Za vynikajúcu vedeckú prácu a publikačnú aktivitu si z rúk dekana odniesla ocenenie doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., a prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. Za významné výsledky vo vede a výskume udelil dekan ocenenie doc. Ing. Marcele Capcarovej, PhD., prof. Ing. Petrovi Chrenekovi, DrSc., a doc. Ing. Norbertovi Lukáčovi, PhD., za  vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese prof. RNDr. Alene Vollmannovej, PhD., doc. Ing. Sone Javorekovej, PhD., doc. Ing. Dane Tančinovej, PhD., a doc. RNDr. Dane Urminskej, CSc.

Ocenení boli aj predstavitelia zahraničných partnerských univerzít: prof. Guiseppe Maiorano, prof. Marek Bednarcyk, prof. Ivan Kreft, prof. Robert Stawarz a prof. Angel Antonio Carbonell-Barrachina.

Za aktívnu spoluprácu a podporu udelil dekan FBP ocenenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Výskumnému ústavu potravinárskemu, Centru výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Chemickému ústavu SAV, FAPZ, FEM, FZKI, FEŠRR, TF, Vysokoškolskému poľnohospodárskemu podniku, a.s., Kolíňany a za významný podiel na rozvoji FBP Ing. Karolovi  Herianovi, PhD., Hydinárni Zámostie, spoločnosti NiKA  a šľachtiteľskej stanici Hordeum. FBP ocenila aj spoluprácu Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína  Filozofa v Nitre, Fakulty chemických a potravinárskych technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulty technologickej Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

 

Späť