Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov sa prezentovala v Mlynoch

napísal

Vo vstupných priestoroch Galérie Mlyny sa 7. marca predstavilo šestnásť katedier a pracovísk Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Záujemcom o štúdium a širokej verejnosti ponúkli prehľad svojej pedagogickej, ale najmä vedeckovýskumnej činnosti. Na podujatí sa zúčastnili aj študenti stredných odborných škôl a gymnázií a žiaci základných škôl.

Návštevníkov upútali tematicky zamerané prednášky na tému  Med – včelí dar pre človeka (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.), Každý chce mať pekný trávnik (doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.), Sokoliarstvo na SPU (Bc. Terézia Hegerová), Čokoláda a zdravie (MUDr. Peter Chlebo, PhD.) a Hľuzovky, čierne diamanty kuchyne (Ing. Ján Gažo, PhD.).

Katedra agrochémie a výživy rastlín predstavila návštevníkom praktické stanovenie výmenného pH pôdy na troch rôznych pôdnych vzorkách, ako aj stanovenie pH vo vybraných materiáloch bežne dostupných v obchodnej sieti. Na základe výsledkov pôdnej reakcie si záujemcovia mohli pozrieť modelový príklad optimalizácie úpravy pH vápnením. K dispozícii bola súprava na odber pôdnych vzoriek s popisom ich správneho odberu pri jednotlivých kultúrach. Pracovníci katedry vysvetlili záujemcom využitie výsledkov analýz pôdy a rastlinného materiálu na stanovenie obsahu živín a na modelových príkladoch demonštrovali základné princípy výživy a hnojenia poľných a záhradných plodín.

Katedra botaniky umožnila záujemcom nahliadnuť do špeciálnych herbárových položiek a mikroskopických preparátov, pomocou ktorých študenti získajú častokrát prvý organizovaný kontakt so svetom rastlinnej ríše. Podľa pokynov pracovníkov katedry si ich mohli priamo na mieste sami zhotoviť a preskúmať.

Katedra environmentalistiky a zoológie v rámci svojej expozície predstavila návštevníkom zoologický materiál v podobe makropreparátov vybraných druhov helmintov, entomologických zbierok, dermoplastických preparátov rýb, lebiek vtákov a cicavcov. Zároveň mali možnosť pozorovať prostredníctvom mikroskopu trvalé mikropreparáty.

Katedra fyziológie rastlín sa zamerala na pôsobenie prostredia a stresových faktorov na produktivitu a vlastnosti plodín. Ako príklad rýchlych diagnostických metód využívaných pre hodnotenie stavu a výkonnosti rastlín prezentovala fluorescenčné zobrazovanie pre vizualizáciu fotosyntetických procesov v listoch, ale aj techniky, ktoré kvantifikujú znaky súvisiace s kvalitou čerstvých rastlinných produktov. Prezentované prístupy sa dnes stávajú súčasťou systémov využívaných v šľachtení rastlín, hodnotení genetických zdrojov, ale aj vo  výskume zameranom na dôsledky klimatických zmien.

V stánku Katedry genetiky a plemenárskej biológie si záujemcovia mohli vyskúšať postupy využívané pri molekulovo-genetických analýzach živočíchov vrátane vizualizácie DNA vybraných živočíšnych druhov.

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín návštevníkom expozície predstavila ukážky biologickej diverzity rastlín. Prostredníctvom mikroskopu predstavili morfologickú diverzitu tvaru osemenia rôznych rastlinných druhov, ektomykoríz symbiotických húb, alebo genetickú diverzitu na foreogramoch. Pracovníci katedry pripravili pre nich praktické úlohy – pipetovanie automatickou pipetou, drvenie rastlinného materiálu,  vytvorenie digitálneho obrázku a určovanie jeho skutočnej veľkosti, identifikáciu mykoríznych zmien na koreni.

V stánku Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat sa budúci študenti oboznámili s profilovým zameraním katedry na hydinárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo a králikárstvo. Najväčšiu pozornosť pútali živé exponáty kuriatok, králikov a ukážka práce s dravcami. Ďalšími aktivitami bolo tematické pexeso, ukážky učebných pomôcok, poznávanie peria domácich vtákov či výstava včelích produktov.

Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín sa prezentovala pod heslom „nie je tráva ako tráva“. Návštevníci si mohli na vzorkách „živých“ tráv hmatom aj zrakom urobiť obraz o výrazných rozdieloch medzi jednotlivými druhmi. Záujem bol aj o ukážky prírodne dopestovaného trávnika a umelého trávnika, na ktorom si mohli záujemcovia pomocou profesionálnych golfových palíc vyskúšať triafanie do jamky.

Katedra ochrany rastlín pripravila pre širokú verejnosť, ale hlavne pre priaznivcov „záhradkárčenia" mikroskopické pozorovanie patogénnych organizmov spôsobujúcich rôzne choroby ovocia a zeleniny. Záujemcovia mali možnosť nahliadnuť do mikroskopického sveta patogénov a pozorovať rôzne spóry mikroskopických húb poľných plodín a záhradníckych rastlín. Zoznámili sa s ukážkami symptómov dôležitých chorôb a významnými škodcami zeleniny, ovocných drevín a viniča hroznorodého, ako aj možnosťami biologickej regulácie významných druhov škodcov vo viniciach a ovocných sadoch.

Katedra pedológie a geológie predstavila záujemcom niektoré dominantné druhy minerálov a hornín, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na Slovensku a pomocou jednoduchého testu si mohli vyskúšať svoje vedomosti z ich praktického poznávania. Súčasťou bola aj počítačová prezentácia dominantných pôdnych typov Slovenska, spojená s premietaním fotografií z vybraných lokalít.

Katedra rastlinnej výroby zaujala návštevníkov prednáškou Pôda nás živí!, predstavila im technológie, ktoré súvisia s výrobou chleba, oleja a cukru od sejby rastlín až po etablovanie jednotlivých potravín na pultoch obchodov, ako aj exponáty rastlín a ich finálne produkty. Veľký ohlas vyvolali motivačné súťaže Poznáš naše obilniny? a Si rýchlejší ako Popoluška?, ktoré boli zamerané na určovanie hospodárskych orgánov obilnín a triedenie a určovanie semien strukovín. Tí, ktorí sa do súťaže zapojili, sa potešili darčekom vo forme osív záhradných plodín, reklamných predmetov či sladkej odmeny.

Katedra špeciálnej zootechniky prostredníctvom videoprojekcie a modelov predstavila moderné spôsoby chovu hospodárskych zvierat. Návštevníci si mohli vyskúšať hodnotenie životných podmienok zvierat a spôsoby spracovania a hodnotenia kvality živočíšnych produktov. Na ploche pred Nákupno-zábavným centrom Mlyny Nitra pripravila dekoračný dožinkový voz, ktorý symbolizoval zootechnickú a fytotechnickú časť Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie pripravila vzorky tradičných i netradičných cereálií, produktov a spôsobov ich spracovania. Návštevníci mali možnosť porovnať jednotlivé mlynské frakcie a konečné produkty v múčnej alebo celozrnnej kvalite a vyskúšať si lúpanie špaldy.  Dozvedeli sa tiež o možnostiach mechanickej a chemickej regulácie burín v záhrade a v rámci ochutnávky Vieš, čo piješ? otestovali svoje chuťové bunky a porovnávali rôzne druhy čajov z liečivých rastlín.

Katedra veterinárskych disciplín predstavila kraniologickú zbierku rôznych druhov hospodárskych a spoločenských zvierat, so zameraním na morfologické rozdiely podľa potravy, ktorou sa živia. Súčasťou expozície boli aj preparáty kopyta, paznechtu a beháka pštrosa. Študentov zaujal tiež rozoberateľný model kravy, na ktorom si mohli prezrieť svalovú sústavu a orgány hrudnej a brušnej dutiny. Katedra prezentovala aj histologickú zbierku trvalých preparátov, kde si mohli návštevníci preštudovať mikroskopickú štruktúru jednotlivých tkanív a orgánov.

S výbornou odozvou sa stretlo aj meranie telesnej stavby, jej analýza pomocou špičkového prenosného prístroja InBody S10, ako aj meranie hodnôt krvného tlaku v stánku Katedry výživy ľudí.  Návštevníci si mohli formou kvízov overiť svoje vedomosti o zdravej výžive a zdravých potravinách. Pracovníci katedry s nimi neúnavne diskutovali o zdravej výžive, jej vplyve na vznik a rozvoj civilizačných chorôb, ako aj možnostiach ich prevencie. Veľa otázok sa týkalo aj možností redukcie telesnej hmotnosti stravou a cvičením.

Katedra výživy zvierat predstavila vo svojej expozícii širokú škálu krmív používaných vo výžive zvierat, termokameru, využívanú pri zisťovaní povrchovej teploty siláží v aeróbnom prostredí, ukážky laboratórnych prác a analýz krmív s určením ich výživnej hodnoty.

Podľa slov prodekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov doc. Ing. Ivana Černého, PhD., prezentácia pracovísk v Galérii Mlyny bola úspešná, o čom svedčí záujem návštevníkov. V mene vedenia fakulty vyjadril poďakovanie všetkým pracovníkom a doktorandom, ktorí sa podieľali na prezentácii a jej príprave.

Späť