Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Je uznávaným poľnohospodárskym ekonómom a expertom v problematike podnikovej ekonomiky, člen viacerých  medzinárodných akademických organizácií a vedeckých rád na Slovensku a v zahraničí, autor významného počtu učebníc, monografií a vedeckých prác, školiteľ radu diplomantov a doktorandov.

Narodil sa 29. novembra 1952 v Nitre. Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1972 - 1977 na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte VŠP v Nitre. V rokoch 1978 - 1981 bol interným vedeckým ašpirantom na PEF VŠP. Po ukončení vedeckej ašpirantúry v roku 1981 nastúpil na Katedru ekonomiky. V rokoch 1994 - 1997 bol  jej vedúcim. V období rokov 1997 -  2002 vykonával funkciu prodekana a od roku 2003 - 2010 dekanom Fakulty ekonomiky a manažmentu. V roku 1999 bol prezidentom SR vymenovaný za vysokoškolského profesora vo vednom odbore Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva.

V roku 2010 mu Ministerstvo pôdohospodárstva SR udelilo Zlatu medailu za prínos pre rozvoj poľnohospodárstva v SR. V  roku 2010 mu bola udelená Veľká medaila sv. Gorazda Ministerstva školstva SR.

Ako uznávanému odborníkovi mu  v roku 2007 udelila čestný titul doctor honoris causa (Dr.h.c.) Univerzita sv. Štefana v Gödöllő, Maďarsko. V roku 2009 sa stal nositeľom titulu profesor honoris causa (prof.h.c.), ktorý mu udelila Guru Gobin Singh Indraprastha University v New Delhi,  v roku 2010 mu čestný titul doctor honoris causa (Dr.h.c.) udelila Delhi School of Professional Studies and Research v Indii. V roku 2012 sa stal nositeľom čestného titulu doctor honoris causa (Dr.h.c.), ktorý mu udelila Poľnohospodárska univerzita v Krakove.

Prof. Peter Bielik je členom redakčnej rady  vedeckého časopisu Acta Economica et Informatica na SPU v Nitre a členom redakčných rád zahraničných vedeckých časopisov Delhi Business Review (India), INDIA FINANCE (India), Agricultural Economics (ČR), Management (Srbsko) a Journal of Central European Agriculture (Chorvátsko), Applied Studies in Agribusiness and Commerce - APSTRACT (Maďarsko). Je šéfredaktorom vedeckého časopisu Visegrad  Journal of Bioeconomy and Sustainable  Development.

Od roku 2011 je prezidentom Vyšehradskej asociácie univerzít (Visegrad University Association) so sídlom v Nitre. Je členom Európskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov EAAE (European Association of Agricultural Economics), členom medzinárodnej asociácie poľnohospodárskych ekonómov IAAE (International Association of Agricultural Economics) členom EU Expert Evaluator DG XII-AG Science Research Development, členom European Retail Academy, (Nemecko) členom medzinárodnej siete dekanov Deans and European Academics Network, Brussels. Je tiež členom predsedníctva International MBA Network in Agribusiness and Commerce AGRIMBA so sídlom vo Wageningene, Holandsko, a od roku 2009 je riaditeľom medzinárodného MBA štúdia Agribusiness and Commerce na SPU v Nitre.

Prof. Peter Bielik aktívne ovláda anglický a ruský jazyk.