Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania

Projekt Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania sa realizuje v rámci schémy SlovakAid a jeho koordinátorom je nadácia Pontis.
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky na začlenenie rozvojových tém do študijných programov na vysokých školách nepedagogických smerov.
Špecifické ciele projektu:
1. Podporiť výučbu rozvojového vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre a na         Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiFUK) a pripraviť odborné kapacíty pre následnú inštitucionalizáciu rozvojového vzdelávania na SPU v Nitre.
2. Podporiť aktívnejší záujem študentov o témy rozvojového vzdelávania.
V rámci projektu boli akreditované tieto vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania zamerané na rozvojové témy:
 

Termín konania kurzu: 27.1.2017 - 25.2.2017
Miesto konania: SPU v Nitre
Rozsah: 12-16 h
Počet účastníkov: min. 10 
Účastnícky poplatok: 100  (1 vzdelávací program v rozsahu 16 h)
                                  70 € (1 vzdelávací program v rozsahu 12 h)

Pozn.: Výučba jednotlivých VP bude prebiehať v piatok poobede a v sobotu. Záujemcovia môžu absolvovať jeden alebo všetky VP.
V prípade záujmu o vzdelávanie je potrebné vyplniť predbežnú prihlášku. Podpísanú prihlášku pošlite mailom na kcv@uniag.sk alebo na anna.mravcova@uniag.sk do 16.12.2016Pilotný kurz (13.11.-4.12.2015)
Prihlášky posielajte na adresu anna.mravcova@uniag.sk do 12.11.2015.