Milí priatelia!

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/bielik.jpg

Najväčšou devízou a nepochybne aj základnou oporou každej spoločnosti je vzdelanosť, lebo generuje kultúru. V zmysle tejto myšlienky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytuje vzdelávanie a vedomosti nahromadené generáciami predchodcov, ako aj nové prístupy, ktoré vyžaduje 21. storočie.

SPU v Nitre na svojich šiestich fakultách ponúka záujemcom o kvalitné vzdelanie vskutku pestrú paletu možností. Keď to premietnem do sveta čísel, po akreditácii má univerzita právo udeľovať akademické tituly v 34 študijných programoch bakalárskeho, v 32 programoch inžinierskeho a 24 programoch doktorandského štúdia. Ich nadstavbou je kvalitná cudzojazyčná príprava, prístup k informačným a komunikačným technológiám, výučba mnohých odborných predmetov v cudzích jazykoch, možnosť absolvovať časť štúdia na renomovaných zahraničných univerzitách.

SPU zároveň ponúka aj rôzne formy celoživotného vzdelávania. Klasické odbory rastlinnej a živočíšnej výroby, biodiverzita, ekológia, ekonomika, problematika bezpečných potravín, trvale udržateľného rozvoja, využívanie alternatívnych zdrojov energie, aplikovaná informatika či regionálny rozvoj, to sú nosné piliere, ktoré charakterizujú vzdelávací a výskumný profil našej univerzity. Práve tieto oblasti ju robia jedinečnou na Slovensku a zaraďujú ju medzi univerzity, ktoré sa orientujú na vedy o živej prírode.

Rozsah vedeckovýskumných aktivít svedčí o flexibilite a adaptabilite na nové smery. SPU vybudovala unikátne univerzitné Výskumné centrum AgroBioTech, ktoré prinesie významný kvalitatívny posun v oblasti aplikovaného výskumu s úzkym prepojením na inovácie v praxi. Spoločne s vybudovanými excelentnými pracoviskami orientovanými na základný výskum v oblasti biodiverzity, integrovaného manažmentu povodí, ochrany a udržateľnosti pôdy a bielo-zelenú biotechnológiu, sa SPU môže aktívne podieľať na raste produkčného potenciálu nielen poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj na rozvoji Nitry a regiónov Slovenska.

SPU so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami je aktívnou súčasťou európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Je to v súlade s našou snahou byť modernou, otvorenou a zelenou univerzitou, reflektujúcou potreby doby v agropotravinárskom sektore v lokálnom, ale aj regionálnom a globálnom rozsahu. Radi poskytneme šancu mladým, ambicióznym ľuďom, pretože takí sú zárukou rozvoja v každej oblasti ľudskej činnosti, základom vedomostnej spoločnosti, o ktorú dnes Európa vrátane Slovenska usiluje.

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre