PRED REALIZÁCIOU MOBILITY:

 

Postup prípravy a realizácie mobility

1. Na základe výzvy zverejnenej na webovej stránke SPU sa záujemca o vycestovanie na mobilitu do zahraničia prihlási do výberového konania.

2. Prihláškou do výberového konania je:

  • Program mobility (pozri Dokumenty nižšie) v anglickom alebo slovenskom jazyku podľa

krajiny mobility, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom a vedúcim jeho pracoviska na SPU,

  • a stručný životopis záujemcu v slovenskom jazyku.

3. Výberové konanie vykonáva na príslušných fakultách SPU komisia v zložení:

  • fakultný koordinátor ERASMUS+,
  • dekanom stanovený prodekan príslušnej fakulty SPU,
  • príslušný vedúci katedry, resp. zástupca vedúceho katedry

4. Fakultná komisia zašle zápis o výsledku výberového konania do KZVaMVP do 7 dní od ukončenia výberového konania.

5. Komisia pri SPU stanoví konečné poradie uchádzačov na základe zápisov fakúlt a v súlade s článkom 3 a 4 Štatútu komisií pre výber uchádzačov o mobility v rámci programu Erasmus+  pri SPU v Nitre a do 7 dní od ukončenia výberového konania zverejní výsledky na webovej stránke SPU a zašle vyrozumenie uchádzačom.

6. Schválení uchádzači sú povinní najneskôr 14 pracovných dní pred plánovaným začiatkom mobility kontaktovať KZVaMVP (Mgr. M. Bakovú, kl. 5550, maria.bakova@uniag.sk) a dohodnúť si termín organizačného zabezpečenia mobility (uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, poistenie, cestovný príkaz).

7. K podpisu Zmluvy o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov schválený uchádzač predloží:

  • aktuálne platný Pracovný program mobility podpísaný uchádzačom, vedúcim jeho pracoviska za SPU a prijímajúcou stranou (vedúci pracoviska na prijímajúcej univerzite alebo univerzitný koordinátor programu Erasmus+ - podľa zvyklostí prijímajúcej univerzity), tento je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov,
  • bankové údaje názov a adresa banky, BIC/SWIFT kód banky, IBAN číslo účtu),
  • adresu trvalého pobytu.

 

Kontakt:

Prihlášky, výberové konanie:

Ing. Kamila Moravčíková, PhD.kamila.moravcikova@uniag.sk, kl. 5490

Zmluva o poskytnutí fin. podpory, cestovný príkaz, poistenie pred odchodom na mobilitu:

Mgr. Mária Baková, maria.bakova@uniag.sk, kl. 5550

 

Prihlášky a dokumenty pre akademický rok 2018/19:

1. Zoznam partnerských univerzít Erasmus+ 2014-2021 

2. Program mobility VÝUČBA (SK)

3. Program mobility VÝUČBA (EN)

4. Program mobility ŠKOLENIA (SK)

5. Program mobility ŠKOLENIA (EN)

6. Príručka programu Erasmus+ 2018