PRED REALIZÁCIOU MOBILITY:

 

Postup prípravy a realizácie mobility

1. Na základe výzvy zverejnenej na webovej stránke SPU sa záujemca o vycestovanie na mobilitu do zahraničia prihlási do výberového konania.

2. Prihlasovanie do výberového konania prebieha ONLINE na portáli www.studyabroad.sk. Postup na prihlasovanie na mobilitu za účelom výučby nájdete tu. Postup na prihlasovanie na mobilitu za účelom školenia nájdete tu

3. Výberové konanie vykonáva komisia na príslušných fakultách/celouniverzitných pracoviskách SPU v súlade s čl. 2 Smernice č. 7/2016 o zriadení a pôsobnosti komisií pre výber uchádzačov o mobility zamestnancov SPU v Nitre.

4. Fakultná komisia/komisia celouniverzitného pracoviska zašle zápis o výsledku výberového konania do KZVaMVP do 3 dní od ukončenia výberového konania.

5. Komisia pre mobilitu zamestnancov na SPU stanoví konečné poradie uchádzačov na základe zápisov komisií z fakúlt/celouniverzitných pracovísk a v súlade s čl. 3 a 4 Smernice č. 7/2016 o zriadení a pôsobnosti komisií pre výber uchádzačov o mobility zamestnancov SPU v Nitre a do 3 dní od ukončenia výberového konania zverejní výsledky na webovej stránke SPU a zašle vyrozumenie uchádzačom.

6. Schválení uchádzači sú povinní najneskôr 14 pracovných dní pred plánovaným začiatkom mobility kontaktovať KZVaMVP (Mgr. Z. Kunovú, kl. 5482, zuzana.kunova@uniag.sk) a dohodnúť si termín organizačného zabezpečenia mobility (uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, poistenie, cestovný príkaz).

7. K podpisu Zmluvy o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov schválený uchádzač predloží:

  • aktuálne platný Pracovný program mobility podpísaný uchádzačom, vedúcim jeho pracoviska za SPU a prijímajúcou stranou (vedúci pracoviska na prijímajúcej univerzite alebo univerzitný koordinátor programu Erasmus+ - podľa zvyklostí prijímajúcej univerzity), tento je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov,
  • bankové údaje: názov a adresa banky, BIC/SWIFT kód banky, IBAN číslo účtu),
  • adresu trvalého pobytu.

 

Kontakt:

Prihlášky, výberové konanie:

Ing. Kamila Ondrášová, PhD.kamila.ondrasova@uniag.sk, kl. 5490

 

Zmluva o poskytnutí fin. podpory, cestovný príkaz, poistenie pred odchodom na mobilitu:

Mgr. Zuzana Kunová, zuzana.kunova@uniag.sk, kl. 5482

 

Prihlášky a dokumenty pre akademický rok 2019/20:

1. Zoznam partnerských univerzít Erasmus+ 2014-2021 

2. Program mobility VÝUČBA (SK)

3. Program mobility VÝUČBA (EN)

4. Program mobility ŠKOLENIA (SK)

5. Program mobility ŠKOLENIA (EN)

6. Príručka programu Erasmus+ 2019