Študentská konferencia “Sustainable consumption and circular economy” (25.-28.4.2019)

V dňoch 25.-28.4.2019 sa konala študentská konferencia “Sustainable consumption and circular economy” organizovaná Programom Baltickej univerzity (BUP), ktorého Slovenské národné centrum je zriadené na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na konferenciu boli švédskou komisiou BUP za Slovensko vybraní piati študenti z SPU: Simona Halásová, Barbora Malecká, Adam Šimurda, Veronika Zábojníková z Fakulty ekonomiky a manažmentu a Bc. Dušan Bálint z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Študentom bol udelený grant z BUP, ktorý pokrýval ich náklady spojené s ubytovaním a stravou na mieste konania konferencie a SPU v Nitre prispela na ich náklady spojené s cestovným.

Konferencia prebiehala v nádhernom rezorte 4 jazier Nelijarve v estónskom Aegviidu formou odborných prednášok na tému udržateľného rozvoja a obehového hospodárstva. Súčasťou programu boli workshopy zamerané na aplikovanie nadobudnutých poznatkov. Jedným z nich bol workshop s názvom „ImPACT“ – hlavnou úlohou bola snaha o zníženie emisií pomocou kalkulácií, pri ktorých boli zohľadňované následky na príjmy obyvateľstva alebo technologické pokroky. Ďalší zaujímavý workshop niesol názov „In the Loop game“, ktorý pozostával zo spoločenskej hry, využívajúcej získané informácie z prednášok.

Súčasťou konferencie bol aj študentský parlament. Podstatou bolo zvoliť nového zástupcu z radov študentov, ktorý bude reprezentovať študentov členských krajín dva roky pri všetkých BUP podujatiach a konferenciách, a bude sa zúčastňovať medzinárodných kongresov na tému trvalo udržateľnej spotreby. Voľba prebehla formou tajného hlasovania zúčastnených študentov z troch prihlásených kandidátov.

Študenti pracovali v zmiešaných medzinárodných tímoch a mali tak možnosť spoznať ľudí z rôznych krajín baltického regiónu. K lepšej spolupráci a porozumeniu prispeli aj večerné aktivity, ako napríklad BUP Olympiáda - športové hry, kultúrna večera, kde študenti mali možnosť ochutnať dobroty z 12 krajín, ako aj saunovanie a následné kúpanie v jazere.

Baltický Univerzitný Program je skvelá príležitosť pre rozšírenie svojich vedomostí v oblasti udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia, spoznanie nových ľudí a rôznych krajín. Program ponúka viacero príležitostí nielen pre študentov, ale aj pedagógov či PhD študentov. Každý polrok pripadne prezídium inej krajine a veľmi sa tešíme, že práve Slovensko preberie túto pozíciu v prvej polovici roka 2020 a pevne veríme, že sa ďalšia študentská konferencia BUP bude konať práve v Nitre.

Autori: Simona Halásová, Veronika Zábojníková

Uppsala, Švédsko (7.11. - 9.11.2018)

Stretnutie riaditeľov národných centier v meste Uppsala sa konalo v priestoroch univerzity University of Uppsala a jeho cieľom bolo prerokovanie doterajších aktivít, akčných plánov a cieľov siete Baltickej univerzity, ktorej aktivity sa realizujú najmä prostredníctvom národných centier v pobaltských krajinách a krajinách EU.