Zasadnutie AS SPU v Nitre

Pracovná časť zasadnutia Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 28. 6. 2017 (streda) o 09.00 h v Kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech.


Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a členov volebnej komisie pre tajné voľby

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 16. 5. 2017

4. Prerokovanie a schválenie Pracovného poriadku SPU v Nitre

5. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 8 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre

6. Prerokovanie a schválenie systemizácie pracovných miest FEŠRR a Rektorátu a celoškolských pracovísk SPU v Nitre na rok 2017

7. Prerokovanie a schválenie Žiadosti o udelenie súhlasu k nájmu časti nehnuteľnosti SPU v Nitre

8. Voľba člena Správnej rady SPU v Nitre na základe návrhu rektora

9. Voľba predsedu Pedagogickej komisie AS SPU v Nitre

10. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za AOŠ FAPZ, FEM, FEŠRR, TF a FZKI SPU v Nitre

11. Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.:
- aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
- diskusia k aktuálnym informáciám

12. Rôzne

13. Záver

Späť