Zasadnutie Akademického senátu SPU

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 16. 5. 2017 (utorok) o 13.00 h v zasadacej miestnosti pod aulou.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 29. 3. 2017
4. Prerokovanie a schválenie systemizácie pracovných miest FZKI a FAPZ SPU v Nitre na rok 2017
5. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2016
6. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2016
7. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 5 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
8. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre
9. Prerokovanie a schválenie Dodatok č. 2 k Štatútu Technickej fakulty SPU v Nitre
10. Prerokovanie a schválenie Harmonogramu výučby na akademický rok 2017/2018
11. Prerokovanie a schválenie Žiadosti o udelenie súhlasu k nájmu nepotrebného majetku SPU v Nitre - bufety
12. Prerokovanie a schválenie Žiadosti o udelenie súhlasu k nájmu nepotrebného majetku SPU v Nitre - zubárka
13. Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.:
- aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
- diskusia k aktuálnym informáciám
14. Rôzne
15. Záver

Späť