Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 12. decembra 2018 (streda) o 13.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
3. Kontrola plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 14. 11. 2018
4. Prerokovanie a schválenie Organizačného poriadku SPU v Nitre
5. Tajná voľba – schválenie návrhov na prorektorov SPU v Nitre
6. Prerokovanie a schválenie Žiadosti o udelenie súhlasu k predaju nepotrebného majetku SPU v Nitre
7. Prerokovanie a schválenie Žiadosti o udelenie súhlasu k zriadeniu vecného bremena v prospech tretej osoby k majetku SPU v Nitre
8. Vystúpenie rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.: 
- aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre 
- diskusia k aktuálnym informáciám
9. Rôzne 
- Informácia o rokovaní RVŠ SR
10. Záver

Späť