Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční 29. 10. 2018 (pondelok) o 9.00 h v zasadacej miestnosti pod aulou.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu nového člena AS SPU v Nitre, Ing. Jakuba Pagáča
3. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 14. 9. 2018
5. Schválenie výsledkov volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018 – 2022
6. Schválenie Správy o činnosti AS SPU v Nitre za rok 2018
7. Vystúpenie rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.:
- aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre - diskusia k aktuálnym informáciám
8. Rôzne
9. Záver

Späť