Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 11. 7. 2018 (streda) o 13.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 14. 5. 2018
4. Prerokovanie a schválenie Systemizácie pracovných miest FZKI a FEM SPU v Nitre na rok 2018
5. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre
6. Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018 – 2022
7. Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl na nové funkčné obdobie 2018 – 2020
8. Rôzne
9. Záver

Späť