Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 31. 1. 2018 (streda) o 13.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 7. 11. 2017
4. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
5. Prerokovanie a schválenie systemizácie pracovných miest FBP a TF SPU v Nitre na rok 2018
6. Prerokovanie a schválenie Rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 v zmysle Dodatku č. 5 k Dotačnej zmluve č. 0023/2017

7. Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.:

     - aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
     - diskusia k aktuálnym informáciám
8. Rôzne

9. Záver

Späť