Verejné zasadnutie AS SPU v Nitre

Predsedníčka Akademického senátu SPU v Nitre pozýva členov Akademickej obce Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na verejné zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa 11. 4. 2018 o 13.00 h v aule SPU v Nitre.

Program:
1. Otvorenie
2. Predstavovanie kandidátov na rektora SPU v Nitre
3. Diskusia
4. Záver


Po skončení verejného zasadnutia akademickej obce v aule, bude zasadnutie AS SPU v Nitre pokračovať v zasadacej miestnosti pod aulou s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre.
4. Rôzne
5. Záver

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., v.r.

predsedníčka Akademického senátu SPU v Nitre

 

 

 

Späť