Ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu

Ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 5. 11. 2018 (pondelok) o 13.30 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie a podpísanie sľubu člena AS SPU v Nitre
3. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
4. Tajná voľba predsedu AS SPU v Nitre
5. Tajná voľba podpredsedov AS SPU v Nitre
6. Tajná voľba tajomníka AS SPU v Nitre
7. Verejná voľba členov pracovných komisií AS SPU v Nitre – legislatívnej, ekonomickej, pedagogickej a komisie pre rozvoj SPU v Nitre
8. Tajná voľba predsedov pracovných komisií AS SPU v Nitre – legislatívnej, ekonomickej, pedagogickej a komisie pre rozvoj SPU v Nitre
9. Určenie termínu prvého riadneho zasadnutia AS SPU v Nitre
10. Záver

Späť