Prezentácia SPU na výstave Agrokomplex 2017

Vo štvrtok, 17. augusta, sa začína 44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Srdečne vás pozývame do expozície Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v pavilóne M2, ktorú pripravila Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Botanická záhrada SPU a Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou.

Návštevníkom ponúkne informácie o akreditovaných študijných programoch jednotlivých fakúlt, priblíži im činnosť Výskumného centra AgroBioTech, predstaví Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch, zoznámi ich s najnovšími učebnicami a vedeckýnmi monografiami z Vydavateľstva SPU a prostredníctvom videoprezentácií im priblíži život na univerzite. Súčasťou expozície bude ukážka mobilných (agro)technológií pre presné poľnohospodárstvo.

V prvý deň, 17. 8. o 13.00 h sa v expozícii sa uskutoční krst vysokoškolskej učebnice Eleny Horskej a Jakuba Berčíka a kol. Neuromarketing in food retailing, ktorá poukazuje na možnosti praktickej implementácie neuromarketingu do oblastí, ktoré súvisia s marketingom potravín. Publikácia vznikla ako výsledok medzinárodného projektu FOODCOST.

Sprievodný program SPU v Nitre

Prednášky:

I. blok (18. augusta, 10.00 - 12.00 h, pavilón K)
Názov: Inovatívne možnosti výroby potravín
Garantka: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., riaditeľka, Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre
 
10:05 – 10:20  
Voľba budúcnosti – potraviny s pridanou hodnotou
doc. ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
10:20 – 10:35 
Mäsové výrobky: áno či nie?
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
10:35 – 10:50 
SCI: PEL-0V0-ZEL (pátranie po alergénoch)  
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
10:50 – 11:05 
Celiakia – strašiak s riešením
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
11:05 – 11:20 
Kovy: počúvate signály vlastného tela?
Ing. Zuzana Kňažická, PhD.
11:20 – 11:35 
Inovácie v agropotravinárstve
doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.
11:35 – 11:50 
Progresívne metódy výskumu na trhu potravín: získavanie a spracovanie neuromarketingových dát
Ing. Jakub Berčík, PhD.
 
II. blok (18. augusta, 13.00 - 15.00 h, pavilón K)
Názov: Nové trendy v poľnohospodárskej technike
Garant: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan, Technická fakulta SPU v Nitre
 
13:05 – 13:30  
Efektívne využívanie modernej poľnohospodárskej techniky
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
13:30 – 13:50 
Možnosti znižovania nákladov pri prevádzke strojových súprav v rámci výrobných technológií uplatňovaných v rastlinnej výrobe
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
13:50 – 14:10 
Moderne prvky ustajnenia na zmiernenie tepelnej záťaže dojníc kondukciou  
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
14:10 – 14:30 
Navigácia robotov medzi poľnohospodárskymi plodinami
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
14:30 – 14:50 
Transfer technológií a inteligentné poľnohospodárstvo  
doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.
 

Naše pracoviská na AX 2017

Cestujeme slovenským vidiekom (pavilón F)
Zamestnanci a študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre už po šiesty raz spolupracujú ako autori návrhu, ideového a grafického spracovania pri príprave výstavnej kompozície v pavilóne F v podobe interaktívnych expozícií, náučných a ukážkových plôch a prvkov. Návštevníci sa prostredníctvom názorných ukážok, prezentácií a hier môžu dozvedieť aký bol a je život na vidieku, precestovať témy historické, súčasné i budúce, od juhu po sever, pešo i po cyklotrasách. Expozícia vznikla v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci projektu Program rozvoja vidieka SR 2014-2020. Viac informácií na http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/agrokomplex-2017-cestujeme-slovenskym-vidiekom/

Predaj rastlín (voľná plocha L1/33A)

V predajnom stánku na voľnej ploche (políčka) ponúkne Botanická záhrada SPU pestrý sortiment interiérových aj exteriérových rastlín. Okrem nákupu budú mať návštevníci možnosť poradiť sa s odborníkmi, prípadne sa inšpirovať ukážkami tvorivej práce zamestnancov BZ.

Technická fakulta v kocke (výstavná plocha S)
Prezentácia pracovísk TF zameraná na aktuálne možnosti štúdia a novinky, vedeckovýskumnú činnosť, ako aj spoluprácu s partnermi doma aj v zahraničí. Súčasťou sprievodného programýu je jazda na vybraných typoch motorových prostriedkov pod vedením zamestnancov Oddelenia dopravnej výchovy a služieb TF SPU a inštruktorov autoškoly Akadémia.

 

VIAC na http://www.agrokomplex.sk/vystavy/agrokomplex-2017/

Späť