Náhradný termín doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR

Vzhľadom na skutočnosť, že do stanoveného termínu nebol doručený žiadny návrh kandidáta, stanovuje sa náhradný termín doplňujúcich volieb do ŠRVŠ za študentskú časť akademickej obce SPU v Nitre na deň 18. 10. 2017 v trvaní od 08.00 do 15.30 h v priestoroch pod aulou SPU v Nitre.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. v.r., predsedníčka AS SPU v Nitre

Písomne spracované návrhy kandidátov do ŠRVŠ SR za SPU v Nitre zasielajte podpredsedníčke AS SPU v Nitre za študentskú časť AS SPU v Nitre, Ing. Kristíne Candrákovej, na adresu kristina.candrakova@gmail.com najneskôr do 17. 10. 2017 do 12.00 h.

Späť