Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 12. 9. 2017 (utorok) o 9.00 h v zasadacej miestnosti pod aulou.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 28. 6. 2017
4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za AOŠ FBP SPU v Nitre
5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR
6. Rôzne
7. Záver

Späť