Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 14. 11. 2018 (streda) o 13.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
3. Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 05. 11. 2018
4. Schvaľovanie návrhov na členov Vedeckej rady SPU v Nitre – tajná voľba
5. Tajná voľba zástupcu študentskej časti AS SPU v Nitre do Študentskej rady vysokých škôl SR
6. Voľba člena Správnej rady SPU v Nitre za zamestnaneckú časť AS SPU v Nitre
7. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
8. Prerokovanie a schválenie návrhu zmeny systematizácie pracovných miest na FZKI SPU v Nitre na rok 2018
9. Vystúpenie rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.:
     - aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
     - diskusia k aktuálnym informáciám
10. Rôzne
11. Záver

Späť