Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 14. 9. 2018 (piatok) o 9.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu nových členov AS SPU v Nitre
3. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 11. 7. 2018
5. Tajná voľba člena stálej CUVK SPU v Nitre za akademickú obec študentov SPU v Nitre a za zamestnaneckú časť TF SPU v Nitre
6. Rôzne
7. Záver

Späť