Fotografická súťaž FZKI

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, v spolupráci s partnermi Vyšehradského projektu „Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine“ vyhlasuje fotografickú súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl.

Pošlite foto a hrajte o vecné ceny

 

Ako sa zapojiť

 • pošlite 1 fotografiu na tému voda (rieky, jazerá, rybníky, mokrade, údolia s riekami,...)
 • k fotografii pripojte názov, miesto zachytenia a vaše meno
 • fotografie posielajte do 15.11.2017 na adresu „fzki.uniag.sk@gmail.com“
 • fotografie musia byť v primeranej kvalite, grafické úpravy snímok sú povolené

Ďalšie informácie

 • do fotosúťaže sa môžu zapojiť žiaci stredných a študenti vysokých škôl
 • fotografie nespĺňajúce požiadavky organizátorov nebudú do súťaže a výstavy zaradené
 • organizátori si vyhradzujú právo na zverejnenie fotografií pre účely propagácie podľa § 25 a § 26 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Za takéto použitie fotografií nevzniká povinnosť uhradiť autorovi fotografií odmenu.
 • účastníci výstavy musia byť autormi snímok a súhlasiť s týmto prehlásením: "Čestne prehlasujem, že som autorom fotografického diela podľa § 6 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)".
 • organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov (napr. prihlásenie fotografií, na ktoré účastníci nevlastnia autorské práva a pod.).
 • vecné ceny nie sú nárokovateľné.
 • zapojením sa do súťaže akceptujete jej pravidlá.
 • prípadné zmeny v podmienkach alebo organizačných pokynoch budú zverejnené na stránke www.fzki.uniag.sk a na www.facebook.com/FZKISPUNitra

Vyhlásenie výsledkom a odovzdanie cien sa uskutoční 21.11.2017 v priestoroch SPU v Nitre. Súčasťou vyhodnotenia budú aj odborno-popularizačné prednášky súvisiace s témou súťaže - vodou.

Podujatie je súčasťou Študentských dní nitrianskych univerzít 2017 a je podporené Visegrad Fund (http://visegradfund.org/about/).

Späť