Kolégium rektora

Kolégium rektora SPU je stálym poradným orgánom rektora. Stálymi členmi kolégia rektora sú dekani, prorektori, kvestor, kancelár, riaditelia a vedúci súčastí SPU, predseda AS SPU, zástupcovia študentských parlamentov a predseda Rady Organizácie odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD.
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
prof. Dr. Ing. Elena Horská
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
doc. Ing. Zuzana Hlaváčová, PhD.
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
Ing. Ján Lajda
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Ing. Ľubica Pastrnáková
RNDr. Peter Škrovina
PaedDr. Ľubomír Urban
Ing. Ľubica Ďuďáková
Ing. Anna Božiková