Kariérne centrum

Aktivity KC SPU zabezpečuje Kancelária ďalšieho vzdelávania SPU v Nitre.

Kariérne centrum sprostredkováva komunikáciu medzi univerzitou a subjektmi, ktoré ponúkajú prácu či brigádu absolventom a študentom SPU v Nitre (firmy, personálne agentúry a pod.) alebo majú záujem cielene sa podieľať na ich profilácii a príprave už počas štúdia (témy záverečných prác, poradenstvo, prax a pod.).

PONUKY BRIGÁD, STÁŽÍ a PRÁCE nájdete na webe Kariérneho centra v časti Študenti alebo po prihlásení sa do UIS na https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=6565. 

Kariérne centrum - link

Prezentačné dni podnikov - Deň kariéry 2015

Jednou z dôležitých aktivít SPU je už niekoľko rokov univerzitný trh kariérnych príležitostí a práce. V tomto roku je naše podujatie súčasťou aktivít národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnostiPrezentačné dni podnikov - Deň kariéry SPU 2015 sa uskutoční dňa 3. marca 2015 (utorok) v čase od 9,00 h do 15,00 h v priestoroch našej univerzity.

Informácie a fotogaléria

Mazars For Good – Innovation Challenge

Do projektu sa môžu zapojiť všetci študenti vo veku 20–30 rokov zaujímajúci sa o inovácie v podnikovom a biznis sektore, pričom majú príležitosť vyhrať zaujímavé finančné ceny. Viac o projekte nájdete na http://www.studyka.com/fr/challenges/mazarsforgood.

Konzultačný deň pre budúcich absolventov SPU

Konzultacny den_25022014.pdf (32.5 KiB)

Projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Už viac ako 150 ponúk na dlhodobé praxe ponúkli firmy vysokoškolákom v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Firmy tak otvárajú svoje brány už počas začínajúceho letného semestra a zároveň potvrdzujú nevyhnutnosť pozývať vysokoškolákov  do praxe ešte počas štúdia.  
    V súčasnosti sa študenti v rámci národného projektu prihlasujú na dlhodobé praxe, počas ktorých spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových, diplomových alebo dizertačných prác a do prvých podnikov nastúpia už na začiatku letného semestra tohto školského roka.  Dlhodobé praxe môžu trvať maximálne 96 hodín za jeden polrok. Študenti sa však môžu zapojiť aj do krátkodobých exkurzií v podnikoch, ktoré budú prezentované počas Prezentačných dní podnikov v rámci jednotlivých vysokých škôl v priebehu marca a apríla. Na SPU v Nitre sa toto podujatie uskutoční 1. apríla 2014. Na realizované praxe bude na vybraných pracoviskách vysokých škôl nadväzovať vytvorenie výučbových školiacich centier v spolupracujúcich študijných programoch a zabezpečia sa im študijné pomôcky.

     Cieľom národného projektu je posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu je tiež cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Aktivity projektu prebiehajú v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.
     Viac informácií o projekte, ako aj o ponukách podnikov a témach prác, v ktorých firmy ponúkajú maximálnu súčinnosť, je uverejnených na www.vysokoskolacidopraxe.sk.

Deň pracovných príležitostí v poľnohospodárstve a potravinárstve

Letak_DenPPvPP.pdf (94.8 KiB)