Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

 

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre (adresa: SlPK, Štúrova 51, poschodie 00, miestnosť 16), zabezpečuje psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.

Kontakt: PhDr. Miroslav Poláček, tel.: 037 6414895, mail.: miroslav.polacek@uniag.sk.

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

Koordinátori pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami

formuláre pre uchádzačov so špecifickými potrebami o štúdium na fakulte SPU v Nitre
  • žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky
  • vstupný dotazník uchádzača so špecifickými potrebami
formuláre pre študentov so špecifickými potrebami
formuláre pre koordinátorov fakúlt pre študentov so špecifickými potrebami a pre dekanáty fakúlt

 

Zákon č. 57/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2012 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 100 - Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami)

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študentov so špecifickými potrebami

Metodické usmernenie na vytváranie podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách

Charakteristika ochorení

 

 

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/pracoviska/citaren.jpg

Knižnično informačné služby a poradenstvo zamerané na prácu s informáciami poskytuje študentom so špecifickými potrebami Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU. Pre tento účel má vytvorené virtuálne pracovisko - Centrum informačných služieb a poradenstva (CISP). Viac informácií možno nájsť na adrese http://www.slpk.sk/sluzby/disab.html