Excelentné centrá SPU v Nitre

1. Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity

Pre vytvorenie tohto centra boli predložené a sa realizovali a realizujú sa dva samostatné dopytovo-orientované projekty, ktoré majú zadefinované svoje strategické a špecifické ciele

Názov projektu: Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity
Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Doba realizácie: 06/2009 - 04/2011
Kód ITMS: 26220120015

Strategický cieľ projektu:

Podpora zvyšovania kvality excelentného výskumu a  sietí excelentných pracovísk vo výskume z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany agrobiodiverzity so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Špecifické ciele projektu:

  • Zvýšenie kvality výskumného pracoviska a podpora excelentného výskumu pre uchovanie a využívanie agrobiodiverzity s cieľom potravinovej bezpečnosti a produkcie ekopotravín.
  • Zvyšovanie kvality výskumného pracoviska a podpora excelentnosti výskumu v oblasti konzervovania, ochrany, udržania a systematického využívania zvierat a obnovu a rozširovanie prírodného prostredia.
  • Podpora budovania a využívania informačných komunikačných technológií pre jednotný výskumný a vzdelávací priestor v oblasti agrobiodiverzity a bioinformatiky.
Výška získaného NFP: 1 044 207,26 €
Projektový manažér: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

 

Názov projektu: Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity Plus
Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Doba realizácie: 03/2010 - 12/2012
Kód ITMS: 26220120032

Strategický cieľ projektu:

Podpora excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity so zameraním na oblasť so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Špecifické ciele projektu:

  • Budovanie infraštruktúry výskumu a podpora koncentrácie najlepších výskumných kolektívov do monotematického centra ochrany a využívania agrobiodiverzity
  • Podpora integrácie centra excelentnosti do medzinárodnej spolupráce vo výskume a podpora významných vývojových projektov v oblasti biodiverzity
  • Vytvorenie moderných foriem komunikácie, virtuálnej mobility, systému vzdelávania, technického a programového prepojenia jednotlivých pracovísk centra

 

2. Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v  meniacich sa podmienkach prostredia

Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v  meniacich sa podmienkach prostredia
Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt
  Projekt je realizovaný v partnerstve
Doba realizácie: 10/2010- 9/2012
Kód ITMS: 26220120062

Strategický cieľ projektu:

Vytvorenie centra excelentného výskumu pre integrovaný manažment v povodí v oblasti riadenia hospodárenia s vodou v krajine v podmienkach klimatickej zmeny.

Špecifické ciele projektu:

  • Vytvorenie centra pre výskum tvorby odtoku a dynamiky zásob vody v pôdach hlavných povodí Slovenska
  • Rozšírenie poznatkovej základne, diagnostika a prognózovanie hydrologického režimu povodí v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny
Celkové oprávnené výdavky: 1 053 434 €
Výška schváleného NFP: 1 053 434 €
Projektový manažér za SPU v Nitre: doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.


3. Centrum excelentnosti pre bielo – zelenú biotechnológiu

Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre bielo – zelenú biotechnológiu
Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt
  Projekt je realizovaný v partnerstve
Doba realizácie: 9/2010- 5/2013
Kód ITMS: 26220120054

Strategický cieľ projektu:

Skvalitnenie podmienok pre realizáciu špičkového základného výskumu v oblasti „Bielo-Zelenej Biotechnológie“ vytvorením špičkového centra excelentnosti

Špecifické ciele projektu:

  • Vybudovanie formálnej štruktúry centra excelentnosti a zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti
  • Vybavenie centra excelentnosti špičkovou prístrojovou technikou a modernou IKT infraštruktúrou
  • Integrácia centra excelentnosti do medzinárodných sietí a realizácia excelentného výskumu v spolupráci s  výskumnými a vývojovými pracoviskami sveta
Celkové oprávnené výdavky: 1 299 900 €
Výška schváleného NFP: 1 299 900 €
Projektový manažér za SPU v Nitre: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.