ERASMUS+ 2014-2020

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/zahranicne mobility/EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Na roky 2014-2020 schválil Európsky parlament nový program v oblasti vzdelávania, mládeže a športu s názvom ERASMUS+.

 

Tento sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR - o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti. Študenti plánujúci absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, na ktoré sú vnútroštátne granty alebo pôžičky k dispozícii len zriedka, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na pôžičky. Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami.

Program pozostáva z troch kľúčových aktivít:

  • KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  • KA2 Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
  • KA3 Podpora reformy politík

Podmienkou účasti vysokej školy v programe je získanie Erasmus Charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), ktorej súčasťou je aj stratégia medzinárodnej spolupráce SPU v rámci programu Erasmus+ (Erasmus Policy Statement) a následné pridelenie jedinečného identifikačného kódu (PIC).

Identifikačné údaje SPU pre program Erasmus+:

Číslo ECHE SPU: 49045-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE

SPU Erasmus Policy Statement


SPU Erasmus kód: SK NITRA02

Indentifikačný kód PIC SPU: 99873382

 

Bližšie informácie o aktivitách podporovaných v programe ako aj uzávierkach prihlášok na podávanie projektov 2014 nájdete v e- bulletine  Národnej agentúry SAAIC resp. na stránke programu www.erasmusplus.sk.

V priebehu februára, marca 2014 budú prebiehať informačné semináre k príprave projektov, bližšie informácie zverejníme hneď ako budú známe.

Erasmus+ prezentácia - Infodeň v Nitre 21.1.2014

PRAVIDLÁ MOBILITY ŠTUDENTOV na rok 2015/16

KTO?

O mobilitu študenta sa môžu uchádzať študenti všetkých stupňov štúdia. Študent študujúci na slovenskej VŠ, ale s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt. Študent môže vycestovať najskôr v druhom ročníku Bc. štúdia.

KAM?

Štúdium je možné realizovať na partnerských univerzitách v Krajinách programu:

  • 28 členských krajín EÚ
  • EZVO/EHP (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko,  ! Švajčiarsko - pozastavené pre akad. rok 2015/16 ! 
  • kandidátske krajiny: Turecko, Macedónsko

Od akademického roku 2015/16 budú zapojené aj Partnerské krajiny (cca. 150): ostatné krajiny sveta – regióny 1-12. Výzva na prihlasovanie bude zverejnená osobitne.

NA AKO DLHO?

Štúdium: 3-12 mesiacov

Študent sa môže zúčastniť študijného pobytu aj opakovane, najviac však v celkovej dĺžke 12 mesiacov na každom stupni štúdia (započítavajú sa aj Erasmus+ stáže resp. predchádzajúce mobility za účelom štúdia a stáže v rámci programu LLP Erasmus)
 

Napríklad: Ak študent bakalárskeho stupňa bol v rámci LLP v 1. ročníku na 3-mesačnej stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte, môže ešte realizovať Erasmus+ stáž v dĺžke 2 mesiace.

 

FINANČNÁ PODPORA

Na pokrytie zvýšených nákladov na študijný pobyt v zahraničí získava študent príspevok  z Európskej komisie vo forme grantu v EUR na mesiac podľa krajiny:

Skupina 1 Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené Kráľovstvo 450 €
Skupina 2 Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko 400 €
Skupina 3 Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, FYROM-Macedónsko 350 €


Študenti so sociálnym štipendiom majú nárok na príplatok 100 EUR/mesiac po predložení potvrdenia o udelení štipendia. Výplata sociálneho štipendia zostáva zachovaná.

USMERNENIE REKTORA PRE PRÍPRAVU A REALIZÁCIU MOBILÍT ŠTUDENTOV I.,II. A III. STUPŇA ŠTÚDIA


PRIHLASOVANIE 2015/16


KOORDINÁTORI NA SPU

Inštitucionálny koordinátor:

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., erasmus@uniag.sk, 037/641 5729

kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kunová, Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích projektov,                                  rektorát, Zuzana.Kunova@uniag.sk, 037/641 5482


Fakultní koordinátori:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Ing. Ján Gažo, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy,

Jan.Gazo@uniag.sk, 037/641 4245, Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, pavilón AA, 4.posch., č.d. 2

kontaktná osoba: Ing. Eva Demjanová, PhD.,  Eva.Demjanova@uniag.sk, 037/641 5860

  Dekanát FEM, pavilón AE, prízemie, č.d. 11


Fakulta biotechnológie a potravinárstva          

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy,

Miroslava.Kacaniova@uniag.sk, 037/641 4494, Katedra mikrobiológie, pavilón AZ, 3. posch. — 


Fakulta ekonomiky a manažmentu

doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.,prodekanka pre zahraničné vzťahy,

Natalia.Turcekova@uniag.sk, 037/641 5897, Dekanát FEM, pavilón AS, 2.posch.


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

—JUDr. Lucia Palšová, PhD., Lucia.Palsova@uniag.sk, 037/641 5079, Katedrá práva FEŠRR, Farská ulica.

kontaktná osoba:Ing. Veronika Dalkovičová, Veronika.Dalkovicova@uniag.sk, 037/ 641 5512

 Pavilón AA, 3. posch., č.d. 313


Fakulta záhradníctva a krajinného inžnierstva

Ing. Mária Bihuňová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy,

Maria.Bihunova@uniag.sk, 037/ 641 5425, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, pavilón TD, prízemie,

č.d.121 (Tulipánova ul.7)


Technická fakulta

prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy,

—Ladislav.Nozdrovicky@uniag.sk, 037/ 641 4366, Katedra strojov a výrobných systémov, pavilón ACH, prízemie,

č.d. 9