Doplňujúce pedagogické štúdium

SPU v Nitre zabezpečuje pre absolventov a študentov vysokých škôl doplňujúce pedagogické štúdium v zmysle Vyhlášky č. 581/2007 Z.z. MŠ SR o doplňujúcom pedagogickom štúdiu (ďalej DPŠ). Absolventi získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.  

SPU má v súčasnosti akreditované nasledovné programy DPŠ pre absolventov inžinierskych študijných programov s platnosťou do 31. 12. 2019:

-          na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných ekonomických predmetov

-          na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných technických predmetov

-          na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných  potravinárskych predmetov

-          na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných  poľnohospodárskych predmetov                  


Prijímanie na štúdium:

Prihlášky na súbežné štúdium pre denných študentov SPU sa podávajú do 1.7.2017.

Prihlášky na DPŠ externú formu štúdia sa prijímajú priebežne, záujemcovia o štúdium sú zaradení na štúdium podľa dátumu doručenia prihlášky (poradovník). O štúdium sa môžu uchádzať absolventi, ktorí majú vyštudované študijné odbory akreditované na SPU v Nitre.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Centra pedagogiky a psychologického poradenstva FEM.