Kongresové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Cenník

 
A / CENNÍK prenájmu priestorov, techniky a služieb

Kongresové centrum SPU v Nitre - platný od 15. 2. 2009

 

 

* podmienky prenájmu platné pre pracoviská SPU sú uvedené v bode B

 

1/ Kongresové centrum

 

 

Názov služby

Cena v EUR

 

Prenájom sály

/+ ozvučenie, v cene 3 pevné mikrofóny, internet /

30 € / 1hod

 

- dataprojektor

10 € / 1 hod.

 

- mikrofón ručný

2 € / 1 hod.

 

- tlmočnćke staničky

2 € / 1 ks /   1deň

 

- iná technika

individuálne

 

- technická obsluha

5 € / 1 hod.

 

služby spojené s prenájmom

/ upratovanie sály a pod. /

3 € / 1 hod.

 

- sprśtupnenie sály

/ bez využ. techniky, príprava sály /

20 € / 1 hod.

 

prenájom priestorov na expozíciu

20 €

2 /prenájom - ďaľšie priestory

 

študentská jedáleň

30 € / 1 hod.

 

zamestnanecká jedáleň

20€ / 1 hod.

 

rektorská miestnosť, miestnosť L

10€ / 1 hod.

 

aula SPU

80 € / 1 hod.

 

cvičebňa

10 € / 1 hod.

 

poslucháreň

30€ / 1 hod.

 

ostatné priestory

individuálne

3 / Zľavy   na poplatkoch z prenájmu

3.1 / zamestnanci a doktorandi SPU

 

- /zľava na poplatku vo výške 50 % v prípade , že   žiadateľom o prenájom je zamestnanec alebo doktorand SPU a podujatie má   súkromný charakter / rodinné oslavy jubileá a pod. /

Ceny prenájmu   priestorov po poskytnutí zľavy 50%

 

študentská jedáleň

15 € / 1 hod.

 

zamestnanecká jedáleň

10 € / 1 hod.

 

rektorská miestnosť, miestnosť L

5 € / 1 hod.

 

ostatné priestory

individuálne

3.2 / študenti SPU

prenájom   spol.miestnosti ŠD Mladosť - 7 € / 1hod., a to v prípade, ak nájomcom a   organizátorom podujatia sú študenti SPU a podujatie bolo schválené rektorom   univerzity ( študentské plesy a pod.)

3.3 / mimoškolské subjekty

- možnosť   prípadnej zľavy 20 % na celkových poplatkoch v priebehu celého roka, a   to v prípade ak nájomca využíval jednotlivé priestory minimálne 30 hodin /   nie bezplatne / v predchádzajúcom období príslušného roka.

3.4 / ostatné zľavy a bezplatný prenájom

- iné   zľavy alebo možnosť bezplatného prenájmu, je možné nájomcovi poskytnúť len so   súhlasom rektora

4 / Zvýšenie poplatku za prenájom

4.1 / -   dni pracovného voľna a prac. pokoja

- prirážka   30 % k celkovým vypočítaným poplatkom pri podujatí realizovanom v dňoch   pracovnéhovoľna aleo pokoja. Prirážka 30 % sa neuplatňuje v pripade, že   žiadateľom o prenájom je FO- občan a podujatie má súkromný charakter / rodinné oslavy, oslavy živ.   jubileá a pod. /

4.2 / -   prenájom so začiatkom podujatia po 17.00 hod.

- prirážka   20 % k celkovým počítaným poplatkom pri podujatí realizovanom v pracovný deň   a doba prenájmu začína od 17.00 hod. vrátane. Prirážka 20 % sa neuplatňuje v   pripade , že žiadateľom o prenájom je FO- občan a podujatie má súkromny   charakter / rodinné oslavy, oslavy živ. jubileá a pod. /

4.3 / -   iné zvýšenie poplatkov z prenájmu

- nájomca   a prenajímateľ sa možu v najomnej zmluve dohodnúť na zvýšenej výškeprenájmu,   a to nad rámec platného cenníka /organizačne alebo materiálne mimoriadne   náročné podujatie a pod. /

 

B/ Podmienky prenájmu priestorov univerzity

platné pre pracoviská SPU

B. 1 - Vedecké podujatia organizované   pracoviskami SPU je mozné uskutočniť až po vypracovaní predkalkulácie   schválenej tajomníkom fakulty, príp. osobu poverenou dekanom fakulty /   celoškolské pracoviská - kvestorom SPU/ a v súlade s Usmernením č.320/2005   z 2.5.2005, ktoré obdržali tajomníci fakúlt a riaditelia celoškolských   zariadení.

Priestory   SPU, v ktorých sa bude konať vedecké odborné podujatie sa poskytujú zdarma /   vrátane ich vybavenia/. Pri výbere priestorov je treba brať do úvahy ich   optimálne využitie.Kongresové centrum sa využíva len pri podujatiach väčšieho   rozsahu. V prípade, že sa nebude vyberať vložné, priestory SPU na konanie   podujatia je možné použiť len na základe súhlasu rektora univerzity.

B. 2 - Pracoviská SPU v Nitre   neuhrádzajú poplatky oficiálneho alebo slavnostného podujatia organizovaného   vedením fakúlt.