Celoživotné vzdelávanie

Kancelária ďalšieho vzdelávania (KDV) zabezpečuje najmä prípravu a realizáciu rôznych foriem vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania na pracoviskách SPU v Nitre, zabezpečuje ich koordináciu a internú evidenciu, ako aj evidenciu v IS ĎV pre MŠVVaŠ SR a vydávanie i archiváciu súvisiacich dokumentov (diplomy, osvedčenia, certifikáty, povinná agenda kurzov a pod.). KDV ďalej organizačne zabezpečuje doplňujúce pedagogické štúdium, podieľa sa na tvorbe interných dokumentov a predpisov a individuálnych aktov riadenia v oblasti celoživotného vzdelávania. KDV koordinuje činnosť Kariérneho centra (KC) a realizuje vzdelávacie projekty.

Odborné programy a kurzy

MBA Study

Univerzita tretieho veku

Vidiecka univerzita tretieho veku

Doplňujúce pedagogické štúdium

Kariérne centrum

Projekty a podujatia

Dokumenty súvisiace s celoživotným vzdelávaním

Užitočné linky 

Kontakt