BIOREGIO: Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály

tl_files/download/dokumenty/KH2020/BIOREGIO materials/BIOREGIO_master_image_web_1.jpg

Názov projektu
 
BIOREGIO: Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály
 
 
Ciele projektu
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj sa  zapojili do významného medzinárodného projektu s názvom BIOREGIO. Projekt sa realizuje v rámci programu Interreg Europe, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Koordinátorom projektu je Lahti University of Applied Sciences (Fínsko).
 
Cieľom projektu je posilniť európsku cirkulárnu ekonomiku v oblasti biologických materiálov. Konzorcium projektu BIOREGIO pozostávajúce z ôsmich partnerov zo šiestich rôznych krajín plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo efektívneho hospodárstva a posilňovať regionálnu bioekonomiku. V rámci projektu si budú partneri vymieňať  poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce. Projekt, ktorý sa začal v januári 2017 bude trvať 5 rokov (do 31.12.2021).
 
Prínos projektu k biohospodárstvu
 
Kolektívne poznatky partnerov projektu BIOREGIO zvýšia mieru recyklácie biologických materiálov, akými sú  napr. odpady z potravín (bioodpad), komunálne a priemyselné kaly a poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu byť spracovávané s využitím podobných technológií. Tieto najlepšie dostupné technológie a modely zahŕňajú napríklad biorafinérie, výrobu bioplynu a relevantné modely spolupráce, napr. ekosystémy, siete a administratívnu spoluprácu smerujúcu k uzatvoreniu kolobehu biologických tokov.
Výsledkom projektu bude lepšia pripravenosť partnerských regiónov na rozvoj  príslušných regionálnych politík na podporu cyklickej ekonomiky so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov. Okrem toho výsledky projektu prispejú k nevyhnutnému prechodu k rozsiahlejšiemu a udržateľnému využívaniu biologických zdrojov v celej EÚ.
 
Medzinárodné financovanie umožňuje spoluprácu
 
Program Interreg Europe poskytol na projekt BIOREGIO 1,5 milióna EUR. Program Interreg Europe je najväčší z programov európskej územnej spolupráce a pomáha regiónom v celej Európe zavádzať a rozvíjať lepšie politiky.
 
Partneri
 
Univerzita aplikovaných vied Lahti (Fínsko),
 
Regionálna rada Päijät-Häme (Fínsko),
 
Regionálne Ministerstvo životného prostredia (Španielsko),
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko),
 
Aristotelova univerzita v Solúne (Grécko),
 
Región Centrálne Macedónsko (Grécko),
 
Národný výskumný a vývojový ústav pre chémiu a petrochémiu (Rumunsko),
 
Asociácia poľnohospodárskych komôr v atlantickom priestore (Francúzsko)
 
Projekt sa týka nasledujúcich politických nástrojov:
 
Sustainable growth and jobs 2014 – 2020, Finland´s Structural Fund Programme
ERDF Regional Operational Programme Castilla La Mancha
Central Macedonia Operational Programme
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
Regional Operational Programme 2014 - 2020 for Romania
Operational Programme Pays de la Loire ERDF-ESF 2014 – 2020
 
 
Aktivity projektu BIOREGIO
 
Prvé stretnutie stakeholderov
Na SPU v Nitre sa 23. marca uskutočnilo prvé stretnutie k projektu BIOREGIO. Okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU sa na ňom zúčastnili aj predstavitelia mesta Nitra, spoločnosti Simply Clean a Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch. Zastúpenie na stretnutí malo aj Ponitrianske sporiteľné družstvo a Národná recyklačná agentúra Slovensko so svojím partnerom Euro Družstvo Bratislava. Viac informácií o stretnutí nájdete tu.
 
Prvý medzinárodný workshop projektu BIOREGIO, Lahti (Fínsko)
V dňoch 25.-27.4.2017 sa stretli partneri zo šiestich krajín na 1. workshope v rámci projektu BIOREGIO na Univerzite aplikovaných vied v Lahti (Fínsko). Bližšie informácie o výsledkoch workshopu nájdete tu
 
Newsletter k projektu BIOREGIO
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ako partner projektu BIOREGIO, vydala aj regionálny newsletter, v ktorom nájdete súhrn doterajších aktivít, ktoré sa na SPU v Nitre v rámci tohto projektu realizovali.
Odporúčame vám navštíviť oficiálnu stránku projektu BIOREGIO a prihlásiť sa na odber newsletterov (Sign up for the BIOREGIO newsletter), ktoré budú vychádzať dvakrát ročne a budú prinášať všetky podstatné informácie o priebehu tohto projektu.
 
Projekt BIOREGIO bol prezentovaný na 44. ročníku medzinárodnej výstavy Agrokomplex
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa už tradične úspešne prezentovala na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre. Tohtoročný 44. ročník sa  konal od 17. do 20. augusta pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. SPU sa na výstave prezentovala expozíciou a  ponúkla informácie o univerzite, o akreditovaných študijných programoch jednotlivých fakúlt, priblížila činnosť Výskumného centra AgroBioTech, predstavila Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch, zoznámila záujemcov s najnovšími učebnicami a vedeckými monografiami z Vydavateľstva SPU a prostredníctvom videoprezentácií priblížila život na univerzite.
V rámci expozície SPU bol prezentovaný aj projekt BIOREGIO a návštevníci výstavy mali možnosť získať informácie o prebiehajúcom projekte, zapojení stakeholderov, výsledkov projektu za 1. semester a plánoch na ďalšie semestre projektu.