Zlatá medaila SPU pre dekana Petra Ondrišíka

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil pri príležitosti životného jubilea - 60. rokov, doc. Ing. Petrovi Ondrišíkovi, PhD., dekanovi Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, Zlatú medailu SPU v Nitre.

Zlatú medailu SPU za aktívnu pedagogickú a riadiacu činnosť a zásluhy o rozvoj vzdelanosti a vedy v prospech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Petrovi Ondrišíkovi 2. marca odovzdala v zastúpení rektora prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. 

So životopisnými dátami a míľnikmi jubilanta oboznámil prítomných predseda Akademického senátu FAPZ doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. K životnému jubileu dekanovi FAPZ zablahoželal aj zástupca Nitrianskeho samosprávneho kraja a odovzdal mu Ďakovný list predsedu NSK, rektor Českej zemědělskej univerzity v Prahe mu odovzdal Striebornú medailu ČZU, dekan FAPPZ ČZU v Prahe Pozdravný list a dekan Zemědělskej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach jubilujúcemu doc. Petrovi Ondrišíkovi odovzdal Pamätný list.

 Zo životopisu jubilanta

Doc. Peter Ondrišík ukončil v roku 1981 štúdium na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre odbor fytotechnický. Za výborné študijné výsledky mu bola udelená Cena ministra školstva SR. Po skončení štúdia a absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil na študijný pobyt na Katedru životného prostredia a mikrobiológie, kde neskôr absolvoval doktorandské štúdium. Za docenta sa habilitoval v odbore všeobecná rastlinná výroba. V r. 2002 – 2006 bol predsedom Akademického senátu FAPZ a vedúcim Katedry environmentalistiky a zoológie. V r. 2007 – 2015 bol prodekanom FAPZ pre ľudské zdroje, rozvoj fakulty a vzťahy s verejnosťou a od februára 2015 pôsobí vo funkcii dekana fakulty.

Späť