Zlatá promócia absolventov VŠP z roku 1968

vložil: SPU Web Editor

Postoj, chvíľa, si krásna

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 15. júna po prvýkrát v jej histórii uskutočnila „zlatá“ promócia. Absolventi niekdajšej Vysokej školy poľnohospodárskej z roku 1968 si takto symbolicky obnovili inžiniersky titul. Za prítomnosti  rektora SPU Dr. h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., členov vrcholového manažmentu univerzity  a z rúk dekanov príslušných fakúlt – doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD., (FAPZ), prof. dr. Ing. Eleny Horskej, (FEM), prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., (TF), resp. prodekanky Ing. Márie Bihúňovej, PhD. (FZKI), si 144 absolventov odboru fytotechnika, zootechnika, meliorácie, prevádzka a ekonomika, mechanizácia a trojročného špecializovaného inžinierskeho vysokoškolského  štúdia prevzalo pamätný diplom, ktorý im pripomenie začiatky v praxi a zároveň je vyjadrením úcty a poďakovaním za prácu odvedenú v prospech odvetvia poľnohospodárstva, potravinárstva a celého národného hospodárstva krajiny.

Ako v úvode ceremónie uviedla promótorka prof. RNDr. Zdenka Gálová, PhD., v akademickom roku 1963/1964 začalo na Agronomickej a Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre študovať 707 študentov, a to na fytotechnickom a zootechnickom študijnom odbore, na študijnom odbore meliorácie, mechanizácia poľnohospodárstva, prevádzka a ekonomika poľnohospodárstva. Štúdium v akademickom roku 1967/1968 úspešne ukončilo a slávnostne bolo promovaných 493 študentov, z toho 363 absolventov v dennej forme štúdia a 130 absolventov v externej forme štúdia. Mnohí z nich sa  slávnostnej zlatej promócie nedožili, ale práca, ktorú po sebe zanechali, hovorí za všetko. Aj preto si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulých kolegov.

Za rečnícky pult sa v aule našej univerzity, ktorej genius loci si so sebou do života za 66 rokov jej existencie symbolicky nieslo a nesie už vyše osemdesiattisíc absolventov, postupne postavil rektor univerzity. Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, Phd., za organizátorov podujatia vtedajší absolventi, prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., a PhDr. Ing. Daniela Wolfová. Spoločným menovateľom ich vystúpení bola radosť z toho, že sa na univerzite začína nová tradícia. Rektor Peter Bielik sa okrem iného zdôveril so svojou osobnou emóciou. Pripomenul, že za roky svojho pôsobenia vo vysokých akademických funkciách odovzdal diplom stovkám absolventov, no zlatá promócia je aj preňho výnimočným aktom. Zdôraznil, že škola nezabúda na svojich absolventov, je hrdá na ich prácu a na to, čo počas predchádzajúcich 50 rokov dosiahli. Promócia sa niesla  v duchu poďakovania absolventom za ich celoživotnú prácu. Mnohí z nich dosiahli významné posty v najrôznejších sférach poľnohospodárstva, v praxi, v školstve, ale aj vo vede či politike. „Staronoví“ absolventi i dnes, po rokoch, s vďačnosťou spomínali na svojich rodičov a pedagógov, ktorí viedli ich prvé kroky životom. Veselo i vážne na obdobie štúdia, na prvé lásky, aj na život v meste pod Zoborom. Slávnostnú atmosféru znásobilo aj vystúpenie Dušana Šima, sólistu Štátnej opery v Banskej Bystrici a folklórneho súboru Zobor.

Do knižnice absolventov z roku 1968, ale aj do análov univerzity  pribudne pamätnica s názvom Ako to bolo, Pamätnica 50-ročného jubilea absolvovania štúdia na VŠP v Nitre, 1963-1968, plná faktografických informácií, ale aj milých spomienok vtedajších študentov či  dobových fotografií. Na pamiatku, i ako zdroj poznania pre budúce generácie. Tak, ako to vo svojom príhovore pripomenula Daniela Wolfová. Podľa jej slov v novej aule maxima to boli práve oni, ktorí tu v roku 1968 promovali ako prví, neskôr preberali diplomy ich deti, ale už aj vnúčatá. „Čas plynie ako rieka, ale ponúka aj možnosť zastaviť sa na chvíľu a spomínať, podotkol vo svojom príhovore prof. Jozef Bulla. Dodajme, že zlatá promócia bola dôstojným  zastavením, no zároveň aj začiatkom novej, dôstojnej  akademickej tradície.

Katarína Potoková

 

Monitoring médií:

TASR: Absolventi VŠP si po 50 rokoch obnovili inžiniersky titul

www.rno.sk: Absolventi VŠP si po 50 rokoch obnovili inžiniersky titul

MY NN: Absolventi VŠP si po 50 rokoch obnovili inžiniersky titul

Pravda: Zlatá promócia generácie 1968 v Nitre

TV Nitrička: Zlatá promócia na SPU

Roľnícke noviny: Zlaté diplomy a uznanie za prácu

 

Späť