Za riaditeľku Konfuciovej triedy bola vymenovaná docentka Natália Turčeková

vložil: SPU Web Editor

V zmysle dohody o vytvorení Konfuciovej triedy na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, podpísanej medzi Konfuciovým inštitútom a SPU v Nitre 21. februára 2018 vymenoval rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., do funkcie riaditeľky Konfuciovej triedy doc. Ing. Natáliu Turčekovú, PhD.

Vymenovací dekrét jej v mene vedenia SPU v Nitre odovzdala prof. RNDr. Zdenka Gálová, PhD., prorektorka SPU pre vzdelávaciu činnosť a ECTS. Zaželala novej riaditeľke veľa úspechov, entuziazmu, šikovných študentov a vyjadrila presvedčenie, že Konfuciova trieda na našej univerzite im pomôže v ďalšom vzdelávaní. Docentke Turčekovej k vymenovaniu zablahoželela  aj dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu prof. Dr. Ing. Elena Horská.

Podľa slov rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra  Bielika, PhD., Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU bola  od začiatku v popredí tejto aktivity. „Návštevy vedenia SPU a FEM v Číne priniesli vytúžené ovocie, naša univerzita sa stala dôstojným a uznávaným partnerom“, povedal rektor. „Konfuciov inštitút v Tianjine v Číne zhodnotil vysokú úroveň vzdelávania v čínskom jazyku na našej univerzite a vybral ju ako európskeho nominanta na udelenie štatútu Konfuciovej triedy v tomto roku“, dodal.

Na rozdiel od bežnej výučby čínštiny, študenti Konfuciových tried sa neučia len jazyk, ale majú možnosť  zúčastňovať sa na spoločne organizovaných letných školách, hlbšie študovať krajinu, jej dejiny, kultúru, politické a spoločenské hodnoty...

Slávnostné otvorenie Konfuciovej triedy na SPU v Nitre sa uskutoční o dva týždne.

Späť