Významná čínska univerzita prejavila záujem o spoluprácu s SPU

vložil: SPU Web Editor

Šesťčlenná delegácia z Hebejskej poľnohospodárskej univerzity v Číne zavítala 14. decembra na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Počas stretnutia s rektorom SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., a členmi vedenia univerzity a fakúlt sa zahraniční partneri pod vedením prezidenta univerzity prof. Shen Shuxinga oboznámili s činnosťou a aktivitami našich pracovísk. Vyjadrili záujem o užšiu spoluprácu v oblasti výmeny študentov a učiteľov ako aj spoločné aktivity v oblasti vedy a výskumu. Predvianočnú atmosféru rokovania podčiarklo vystúpenie členov Divadielka na Osmičke, ktorí sa predstavili vianočnými koledami a zožali zaslúžený potlesk.     

Hostia si potom v sprievode rektora SPU v Nitre Dr. h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., prorektorky pre vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. RNDr. Zdenky Gálovej, CSc., a vedúceho Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov Mgr. Vladislava Valacha prezreli Výskumné centrum AgroBioTech. Vysoko hodnotili špičkové vybavenie laboratórií a aktuálne výsledky výskumnej činnosti, ktorú im priblížili pracovníci centra 

V rámci popoludňajšieho programu navštívili zahraniční partneri z Číny Fakultu ekonomiky a manažmentu a Fakultu biotechnológie a potravinárstva SPU.

Dekanka FEM prof. Dr. Ing. Elena Horská a prodekani FEM prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. a  doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. privítali na pôde fakulty prof. Liu Wancaia, prodekana Inštitútu humanitných a manažérskych vied Hebejskej poľnohospodárskej univerzity (HPU). Hlavnou témou rozhovorov bola spolupráca v oblasti vzdelávania v rámci bakalárskych, inžinierskych a doktorandských programov vyučovaných v anglickom jazyku. Prof. Wancai prejavil záujem aj o vzdelávanie čínskych učiteľov na Slovensku a získanie nových skúseností. Po prediskutovaní možností mobilít a spoločných resp. dvojitých diplomov prišli na rad otázky výskumu trhu. Výskumní pracovníci Oddelenia bioekonomiky VC AgroBioTech - Ing. Jakub Berčík, PhD., a Ing. Zuzana Kapustová, PhD., priblížili čínskemu hosťovi Laboratórium neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania, predstavili registrované patenty z oblasti skúmania a spoznávania spotrebiteľa a  informovali o aktuálnom výskume v oblasti bioekonomiky a publikačnej činnosti. Prof. Wancai navštívil tiež Indonézsky kútik a priestory študentského "klubu" Challenge Fund Teamu. Ocenil kreatívne a netradičné riešenie priestoru, ktorý navodzuje príjemnú neformálnu atmosféru. Závery z rokovania, ktorými sa ukončilo stretnutie, budú predstavené ako spoločné plány vedeniu Hebejskej poľnohospodárskej univerzity.

Prof. Zhang Wei, dekan Inštitútu  vedy a techniky HPU a Chiristine Sun z Kancelárie medzinárodnej spolupráce HPU zavítali na Fakultu biotechnológie a potravinárstva, kde prezentovali vzdelávaciu a výskumnú činnosť svojej inštitúcie.  Prodekanka FBP pre vedu a výskum prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., a prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD., predstavili hosťom pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť fakulty. Prioritnou témou diskusie bola obojstranná spolupráca v oblasti vzdelávania, vytvorenie spoločných študijných programov so zameraním na potraviny a biotechnológie, ako aj rozvoj mobilít. V priateľskej atmosfére boli prediskutované otázky týkajúce sa dvojitých diplomov, ale aj možnosti poskytnutia štipendií našim doktorandom na HPU. Zahraniční partneri ocenili publikačnú aktivitu fakulty a vedecké časopisy, ktoré ponúka. Ďalším programom bola návšteva  Centra excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu, ktoré predstavili doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. a RNDr. Juraj Miššík, PhD. Na záver rokovania obe  strany skonštatovali, že Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU a Inštitút vedy a techniky HPU majú veľmi blízke, takmer zhodné tematické zameranie, čo je významným atribútom v plánovanej spolupráci.

Späť