Tretí ročník Dňa vedy vo Výskumnom centre AgroBioTech

vložil: Renáta Chosraviová

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre organizovalo tretí ročník dňa vedy.

Zamestnancov a študentov privítala 6. novembra v kongresovej sále centra riaditeľka doc. Tatiana Bojňanská. Ako pripomenula, prvý ročník sa venoval nanotechnológiam, druhý téme poľnohospodárstvo, pôda a potraviny v sociálno-vednej reflexii. Tretí bol zameraný na prezentáciu samotného VC ABT.

Podujatie za vedenie univerzity otvoril poverený prorektor pre vedu a výskum prof. Zdenko Tkáč. Zdôraznil, že veda je prioritnou súčasťou našej univerzity, a keďže sa usilujeme o štatút výskumnej univerzity, očakávame, že vedecký park  VC ABT prispeje ku skvalitneniu vedeckovýskumnej činnosti na SPU. „Dôležitým pilierom na to, aby sme mohli dosahovať najvyššie méty, sú doktorandi,“ povedal prorektor.

Následne riaditeľka VC ABT doc. Tatiana Bojňanská, predstavila výskumné centrum ako nástroj a perspektívu pre vedecký rozvoj SPU a inovácie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Z tohto pohľadu, otvorené v roku 2015 VC ABT, bolo veľkým prínosom pre univerzitu. Výskum je prioritne zameraný na výsledky prepojené do praxe. Riaditeľka priblížila úlohy a infraštruktúru tohto moderného pracoviska v hodnote 11 miliónov eur, ktorá je k dispozícii výskumníkom SPU. VC ABT je rozdelené na šesť oddelení v súvislosti so smerovaním fakúlt SPU. Vedeckovýskumným pracovníkom a doktorandom je k dispozícii 30 špecializovaných laboratórií so špičkovým zariadením. V súčasnosti má  VC ABT 19 kmeňových zamestnancov a pôsobí v ňom 150 ďalších pracovníkov zo všetkých fakúlt univerzity, ako aj 44 doktorandov. Podľa slov riaditeľky, ich počet z roka na rok stúpa.  Zároveň doc. T. Bojňanská informovala o možnostiach zapojiť sa do činnosti VC ABT.

V rámci blokovej prezentácie priblížila aplikačné možnosti a využitie integrálnych laboratórií VC ABT  RNDr. Hana Ďúranová, Dr. Ing. Miroslava Požgajová a RNDr. Veronika Fialková.

O inštitucionalizácii transferu technológií na SPU v Nitre informovala doc. Danka Moravčíková. V prvej časti svojej prezentácie sa zamerala na rekapituláciu realizácie a štandardizácie postupov súvisiacich s procesmi transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva na SPU v Nitre od roku 2013. Charakterizovala inštitucionálnu situáciu a stav v uvedenej oblasti pred a po prijatí interných noriem, poukázala na zaznamenané problémy a zmeny. Tiež popísala kľúčové obsahové aspekty interných noriem a spôsob úpravy rozhodovania a deľby kompetencií. V druhej časti sa venovala návrhom scenárov optimalizácie procesov transferu technológií a spolupráce s praxou na SPU z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska, ako aj identifikácii najpodstatnejších ďalších krokov v tejto oblasti.  

Späť