Sto rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenili aj spoluprácu s SPU v Nitre

vložil: Renáta Chosraviová

Oslavy stého výročia prvej a najväčšej slovenskej univerzity – Univerzity Komenského v Bratislave (UK) vyvrcholili 27. júna na slávnostnom akademickom zhromaždení v Aule UK. Zasadnutie bolo spojené s odovzdávaním ocenení univerzity.

Na oslavách sa zúčastnila prezidentka SR Zuzana Čaputová aj ako hrdá absolventka Právnickej fakulty UK. „Od svojho vzniku UK prešla obdivuhodnú cestu a každý, kto sa na nej podieľal, si zaslúži našu úctu a uznanie,“ uviedla. 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini zaradil UK do európskeho priestoru: „Chcel by som zdôrazniť, že Univerzita Komenského sa za sto rokov vyprofilovala na mimoriadne kvalitnú, európsku vedecko-pedagogickú inštitúciu, ktorá šírkou záberu vysokoškolského vzdelávania ako aj intenzitou medzinárodne akceptovaných vedeckých aktivít tvorí základný pilier kvality slovenského vysokého školstva.“ Dodal, že približne 250-tisíc absolventov UK tvorilo špičku slovenskej inteligencie v uplynulej dekáde so zásadným vplyvom na verejnú mienku, zastávajúcich rozhodujúce pozície pri vedení úradov a inštitúcií štátu a zastupovaní krajiny. 

Rektor UK Marek Števček na oslavách udelil najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. Podľa rektora je P. Rychetský stelesnením osobnej a morálnej integrity, človekom, ktorý stál pri rozvoji demokracie, právnej vedy a budovaní právneho štátu.

Pri príležitosti osláv univerzitnej storočnice bolo ocenených sedem slovenských univerzít Pamätnou medailou UK. Medzi nimi aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Pamätnú medailu udelenú SPU v Nitre za doterajšiu produktívnu spoluprácu, nadštandardné vzťahy, rozvoj vedy, vzdelávania a pomoc pri napredovaní Univerzity Komenského prevzala rektorka Klaudia Halászová. Ako sa vyjadrila, poďakovanie patrí všetkým tým zamestnancom SPU v Nitre, ktorí prispeli k rozvoju jubilujúcej špičkovej slovenskej inštitúcie, ktorá začala v roku 1919 ako prvá univerzita na našom území poskytovať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku.

Rektor Univerzity Komenského Marek Števček, ktorý ju povedie do druhej storočnice ako jej 44. rektor, vyjadril želanie a zároveň záväzok, aby UK bola naďalej „studnicou poznania sveta a hviezdneho neba, ale aj zdrojom mravného rozvoja človeka a spoločnosti, a aby túto spoločnosť vždy pravdivo reflektovala, no zároveň aby sa skrze svoje osobnosti vždy usilovala formatívne vstupovať do jej pretvárania podľa kategorického imperatívu slobody a dôstojnosti človeka.“

Späť