SPU v Nitre získala grant na realizáciu projektu Oddychové a reprezentatívne átrium

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa zapojila do grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne s možnosťou získať finančný príspevok vo výške 5-tisíc eur na realizáciu projektu v rámci ochrany a tvorby životného prostredia prostredníctvom projektu Oddychové a reprezentatívne átrium, ktorý sa bude realizovať do 15. novembra 2017.

Aktivita sa realizuje prostredníctvom zamestnaneckého programu „Pomôžte nám pomáhať 2017“, cieľom ktorého je podpora zmysluplných verejnoprospešných projektov v regiónoch, prehĺbenie spoločenského dopadu na  miestnu komunitu, v sociálnej pomoci,  vzdelávania, podpora aktivít neziskových organizácií alebo vzdelávacích inštitúcií, prehĺbenie spolupatričnosti.   Program má za cieľ aj využiť potenciálne dobrovoľníctvo zo strany svojich pracovníkov. Uvedené podmienky splnil zámer, ktorý pripravila v máji 2017 doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity, spolu so svojou doktorandkou Ing. Veronikou Vaculovou z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.

Hlavnou myšlienkou projektu je zlepšiť podmienky pre každodenný život študentov a zamestnancov SPU, ale aj pre verejnosť, v priestore hlavného areálu univerzity a šíriť ekologickú a environmentálnu osvetu medzi užívateľmi priestoru prostredníctvom tvorby kvalitného prostredia, vytvorením podmienok pre ekologický spôsob dopravy – bicykle a triedenia odpadu a celkového zdravého životného štýlu. Revitalizácia oddychovej časti átria, ktoré je exponovaným priestorom hlavného areálu SPU (národná kultúrna pamiatka) – výmena mobiliáru - lavičiek, nádob na triedenie odpadu a stojanov na bicykle, ktoré dnes nezodpovedajú funkčným ani estetickým požiadavkám, prispeje k vytvoreniu moderného, estetického a funkčného verejného priestoru - hodnotného prostredia podporujúceho kladný vzťah k životnému prostrediu a priestoru, ktorý bude pozitívne vplývať na správanie užívateľov, vplývať na ich postoje a ich uvedomenie si zásadných hodnôt.  Cieľom je zlepšiť podmienky pre trávenie času študentov medzi vyučovaním,  zamestnancov počas krátkych pracovných prestávok a skrášliť a upraviť exteriér v centre komplexu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, skrášliť prostredie univerzitného areálu a vytvoriť podmienky na relax aj pre verejnosť.

Projekt podporuje dobrovoľníctvo a spolupatričnosť komunity –  akademickej, ale aj verejnosti, a to počas realizácie projektu, ale najmä po jeho zrealizovaní.

Riešené átrium sa nachádza v centre pôvodného areálu SPU - národnej kultúrnej pamiatky, v priestore, ktorý je denne frekventovaný a pohybuje sa tu počas pracovného času množstvo študentov, zamestnancov a po skončení pracovného času okrem nich aj verejnosť. Priestor átria má potenciál byť reprezentačným a využívaným relaxačným a spoločenským priestorom akademickej komunity. Mobiliár je dnes zničený a nefunkčný, čo je dôvodom na obstaranie nového, moderného a funkčného mobiliáru – lavičiek, nádob na odpad s popolníkom, nádob na triedený odpad a stojanov na bicykle, ktorý zabezpečí vytvorenie podmienok pre krátky oddych, stretávanie, ale aj funkčné využitie exponovaného átria. Rovnako je cieľom znovu navrátiť priestoru reprezentatívny charakter.

Aktivity projektu sú zamerané na odstránenie existujúceho poškodeného a nefunkčného mobiliáru z reprezentatívneho priestoru átria, a to aj prostredníctvom zapojenia dobrovoľníkov (študenti a zamestnanci). Po demontáži pôvodných lavičiek a po ich rekonštrukcii sa umiestnia na nové stanovisko, na miesta, kde dnes lavičky chýbajú, rovnako ako aj nádoby na odpad, ktoré budú v rámci možností zrenovované a umiestnené na nové miesto, kde budú naďalej plniť svoju funkciu. Ďalšia aktivita bude zameraná na obstaranie, montáž a osadenie nového mobiliáru a konečnú úpravu priestoru - bezprostredného okolia osadených predmetov. Na túto aktivitu budú prizvaní dobrovoľníci  - študenti, zamestnanci SPU a pracovníci Slovenskej sporiteľne Nitra.

Realizácia projektu sleduje aj verejnoprospešný cieľ vytvorením príjemného prostredia aj pre verejnosť navštevujúcu areál SPU.

Cieľom je aj zdôrazniť podstatu motta „SPU - zelená univerzita" osadením nádob na triedený odpad - demonštrácia kladného vzťahu k životnému prostrediu a osadením stojanov na bicykle - podpora eko dopravy.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená prevádzkou akademického prostredia a predpokladom, že užívatelia sú uvedomelí a budú nový mobiliár vhodne využívať a chrániť. Vybrali sme mobiliár, ktorý je kvalitný a ľahkoúdržbový.

Slávnostné uvedenie je naplánované (v závislosti od počasia) na október – november, vzhľadom na to, že ide o aktivitu v exteriéri za účasti hlavných užívateľov, ktorými sú zamestnanci a študenti, ale aj za prítomnosti verejnosti a predstaviteľov Slovenskej sporiteľne Nitra a Nadácie SlSp.

Z monitorovania médií:

RTVS: https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/139920/spu-v-nitre-bude-mat-nove-atrium

TASR:   http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/nitra-spu-zrevitalizuje-oddychovu-cas/35888-clanok.html

Nitra Dnes24:  http://nitra.dnes24.sk/areal-spu-v-nitre-bude-krajsi-vznikne-tu-oddychove-atrium-nielen-pre-studentov-274537

Nitraden: http://nitraden.sk/spu-chce-atria-vytvorit-oddychovy-priestor-aj-verejnost/

tl_files/download/Pictures/Novinky 2017/aktuality/areal.JPG

 

Späť