SPU v Nitre získala ďalší projekt 7. RP EÚ

vložil: SPU Web Editor

Dvojčlenná delegácia SPU v Nitre pod vedením rektora, Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., sa 23. a 24. októbra 2013 zúčastnila na otváracom „kick off“ mítingu projektu 7. RP „NoGAP“ - Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation, (Supporting action FP7-INCO-2013-9). Na slávnostnom otvorení, ktoré sa uskutočnilo v sídle vedúceho partnera projektu Steibeis Europa Zentrum - Steinbeis Innovation gGmbH v Stuttgarte (SRN), sa zúčastnil aj Peter Friedrich, minister pre federálnu radu, Európu a medzinárodné záležitosti štátneho ministerstva Bádensko-Württemberska a prof. Dr. Norbert Höptner, komisár ministra financií a ekonomiky Bádensko-Württemberska pre Európu a riaditeľ Steibeis Europa Zentrum.

V prvý deň stretnutia vystúpili vedúci delegácií jednotlivých partnerských inštitúcií a spoločností so svojimi prezentáciami, druhý deň bol venovaný rokovaniu o konkrétnych cieľoch a úlohách projektu, jeho manažmente ako aj financovaní. SPU v Nitre je vedúcim partnerom aktivít v rámci WP 2 Developing Innovation Support Services to foster Innovation Partnership in the societal challenge’s. S podrobnou prezentáciou jednotlivých plánovaných výstupoch vystúpil prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Zmluva trinástich partnerov projektu NoGAP bola podpísaná 31. júla 2013. Projekt, ktorý má trvať 30 mesiacov, oficiálne začal 1. septembra 2013. Jeho hlavným cieľom je hľadanie najvhodnejších nástrojov na preklenutie bariér medzi výskumom, inováciami a využívaním poznatkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, bezpečného, čistého a účinného získavania energie a bio-ekonomiky malými a strednými podnikmi, ale symbolicky aj hľadanie možností preklenutia rozdielov medzi krajinami EÚ a východnými krajinami.

Do projektu je okrem členských štátov EÚ - Nemecka, Rumunska a Slovenska - zapojené aj Bielorusko, Ukrajina a Gruzínsko.

Späť