SPU v Nitre oslávila šesťdesiate piate výročie svojho vzniku

vložil: Renáta Chosraviová

Oslavy významných jubileí patria medzi sviatočné a zároveň nezabudnuteľné chvíle v existencii každej inštitúcie. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oslávila 10. októbra 65. výročie svojho vzniku. Jubileum bolo príležitosťou pripomenúť si významné skutočnosti, ktoré ovplyvňovali jej smerovanie až do súčasnosti a tiež zamyslieť sa nad novými výzvami.

Pozvanie na slávnostné zasadnutie prijali vzácni hostia, medzi nimi predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, predseda Správnej rady SPU a primátor Nitry Jozef Dvonč, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, ako aj množstvo významných domácich a zahraničných predstaviteľov reprezentujúcich akademický, hospodársky a spoločenský život.

Slávnostné zasadnutie otvoril rektor SPU Dr.h.c. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý vyzdvihol význam univerzity, pripomenul čo konkrétne priniesla pre prax a načrtol aj nové výzvy. Zdôraznil, že SPU sa stala uznávanou súčasťou poľnohospodárskej praxe a tvorí súčasť intelektuálneho zázemia poľnohospodárstva na Slovensku. „Ako vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia sa univerzita od samého začiatku podieľala na osvojovaní si a uplatňovaní najnovších poznatkov premietajúcich sa vo vzdelanostnom profile absolventov. Naši odborníci vyvinuli mnohé celkom nové odrody plodín, nové postupy pestovania rastlín, nové viaczložkové hnojivá, rozpracovali optimalizáciu závlah, priniesli vedecké postupy pri výžive zvierat, robili genetické výskumy, zaoberali sa poľnohospodárskou technikou a riešili aj mnohé ekonomické problémy," povedal rektor. Podotkol, že za uplynulých 65 rokov sme prežili rôzne politické a spoločensko-ekonomické zmeny, premeny v kritériách hodnôt i kvality života. "Vychovávali sme nielen absolventov pre poľnohospodársku veľkovýrobu a vysoké koncentrácie zvierat, ale vychovávame ich aj pre rodinné podnikanie a farmárčenie." Ako rektor uviedol, na pracoviskách univerzity sa intenzívne pracuje na dôležitých úlohách, ktoré budú prínosom pre rozvoj krajiny - sú vyvíjané moderné molekulárne a biotechnologické postupy, je riešený komplex otázok týkajúci sa meniacich sa podmienok prostredia a potenciálnych dopadov klimatických zmien na poľnohospodárstvo. „Viaceré pracoviská našej univerzity získali štatút centier excelentnosti a akreditovali sa špičkové vedecké tímy. Presne pred dvoma rokmi, v októbri 2015, bolo slávnostne otvorené Výskumné centrum AgroBioTech, ktoré integruje aplikovaný výskum a ponúka priestor pre inovačný výskum v oblasti agrobiológie, biotechnológií a technológií v poľnohospodárstve, potravinárstve a bioenergetike nielen z pohľadu domáceho, ale aj medzinárodného zapojenia.  Široký rozsah súčasných aktivít svedčí o našej flexibilite a adaptabilite na nové podmienky.“

Predseda vlády Robert Fico vo svojom slávnostnom príhovore konštatoval, že SPU je jedinečná na Slovensku svojím vedeckovýskumným zameraním vysokoškolská inštitúcia, ktorej poslaním bolo a je vzdelávať vysoko kvalifikovaných odborníkov pre kľúčovú oblasť ľudskej činnosti – zabezpečiť pre obyvateľstvo dostatok zdravých potravín rastlinného i živočíšneho pôvodu a usilovať o sebestačnosť krajiny v základných potravinách.  Zdôraznil, že univerzita môže byť právom hrdá na svojich 80-tisíc absolventov. Ocenil, že SPU dokáže pri výchove absolventov reagovať na potreby trhu. „Možno sa nebude páčiť to, čo teraz poviem, žiaľ, máme na Slovensku školy, ktoré nám produkujú ľudí na úrady práce. Toto je univerzita, ktorá neposiela ľudí na úrady práce. Toto je univerzita, kde je absolútne prepojenie vzdelávania a praxe a chcem zaželať tejto škole, aby si túto vysokú kvalitu udržala a aj naďalej priťahovala záujem mladých ľudí na štúdium,“ skonštatoval R. Fico. Premiér sa nevyhol ani hodnoteniu súčasného stavu slovenského poľnohospodárstva. V súvislosti s tým, univerzite adresoval požiadavky, aby naďalej aktívne reagovala na najaktuálnejšie výzvy, ktoré prináša život, napríklad na zásadné klimatické zmeny a ich vplyv na Slovensko. Ďalšiu výzvu adresoval absolventom. „Chápem, že nie každý absolvent skončil v aktívnom poľnohospodárstve. Univerzita pripravuje odborníkov napríklad aj pre automobilový priemysel. Chcem sa však obrátiť k tým absolventom, ktorí sa chcú vrátiť do poľnohospodárstva. Musíme znovu roztočiť koleso slovenského poľnohospodárstva. Podporujem snahy ministerky pôdohospodárstva, ktorá pripravuje podporné mechanizmy. Tých nástrojov je veľa. Želám si, aby sme definitívne vyriešili obrovský problém, ktorý máme s negatívnou platobnou bilanciou. Je to 1, 3 miliardy eur. Na Slovensko dovážame mrkvu, kapustu, tam, kde sme pestovali ovocie, zeleninu, sú dnes trávniky. Toto treba zmeniť,“ uviedol R. Fico. Na záver SPU v Nitre zaželal „dlhé desaťročia ďalšej úspešnej činnosti na Slovensku“.

Ministerka Gabriela Matečná vo svojom príhovore hovorila najmä o potrebe vzdelania, vedy a výskumu pre spoločnosť. Ako sa vyjadrila, verí, že oslavy jubilea SPU v Nitre, ktorá je aj jej alma mater, budú „medzníkom naštartovania nového vedeckého bádania v poľnohospodárstve a potravinárstve“.

Primátor Nitry Jozef Dvonč zdôraznil význam univerzity pre rozvoj mesta, prínos osobností, odborníkov univerzity pre rozvoj poľnohospodárstva nielen v Nitrianskom regióne. „Verím, že aj súčasní študenti, ktorí študujú v nových moderných študijných programoch, budú svoje vedomosti dobre uplatňovať v praxi, aby sa naše slovenské poľnohospodárstvo dostalo na vysokú úroveň,“ povedal primátor.

S gratuláciou a krátkym videom sa účastníkom zasadnutia prihovorili aj partneri Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Louisianskej štátnej univerzity v USA.

Slávnostné podujatie bolo aj príležitosťou oceniť osobnosti slovenského politického a verejného života, akademického a vedeckého prostredia, partnerov, ktorí významnou mierou prispeli a stále prispievajú k rozvoju univerzity a budovaniu jej dobrého mena doma i v zahraničí.

Pamätná medaila SPU v Nitre bola udelená premiérovi Robertovi Ficovi, bývalému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi, ministerke pôdohospodárstva a RV Gabriele Matečnej, predsedovi NSK Milanovi Belicovi, primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi, prvým absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej, ktorí boli promovaní v roku 1952 v Nitre – doc. Pavlovi Bajčimu, dlhoročnému pedagógovi a zakladateľovi potravinárskeho odboru na VŠP, Ing. Dorote Pospíšilovej, svetovo uznávanej šľachtiteľke viniča hroznorodého na Slovensku, autorke najznámejších slovenských odrôd Dunaj a Devín, ktorá vyšľachtila 24 uznaných nových odrôd viniča, akademikovi Jánovi Plesníkovi, zakladateľovi a dlhoročnému riaditeľovi Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Lužiankach, akademikovi Jurajovi Hraškovi, zakladateľovi a dlhoročnému riaditeľovi Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín ( dnes Výskumné centrum pôdnej úrodnosti). Pamätná medaila SPU v Nitre bola udelená aj inštitúciám – SAV, NPPC, Agrokomplexu, Agroinštitútu, ako aj viacerým partnerským domácim a zahraničným univerzitám.

S pozdravným slovom za absolventov SPU v Nitre vystúpil prof. Jozef Bulla. Následne vystúpili rektori partnerských domácich i zahraničných univerzít, medzi nimi rektor Technickej univerzity vo Zvolene a prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf Kropil, rektor Bielocerkevskej národnej agrárnej univerzity na Ukrajine prof. Anatolij Danylenko, rektor Stavropoľskej štátnej poľnohospodárskej univerzity v Ruskej federácii prof. Vladimír Truchačev, rektor Karelskej univerzity aplikovaných vied vo Fínsku prof. Petri Raivo, ako aj členka predsedníctva SAV Ing. Mária Omastová a riaditeľ Agrokomplexu Mário Dinga.

Slávnostné zhromaždenie obohatila svojím vystúpením absolventka SPU Kristína Uhlíková, ktorá za klavírneho sprievodu Juraja Janíka zaspievala pieseň Pokoj v duši od Jany Kirchner a Your song od Eltona Johna. Na záver vystúpil folklórny súbor ZOBOR, ktorý sa predstavil mužskými a ženskými spevmi z Telgártu a Vrábelskými čardášmi.

Program osláv v popoludňajších hodinách pokračoval Akademickou záhradnou slávnosťou. Oslavy boli aj príležitosťou na stretnutia odborníkov z domácich i zahraničných univerzít. V stredu 11. októbra bol pripravený sprievodný odborný program  vo Výskumnom centre AgroBioTech, vo štvrtok 12. októbra Deň techniky na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU Kolíňanoch.

Z monitorovania médií:

TV Nitrička - SPU má 65 rokov

Denník Pravda - Rektor SPU Peter Bielik: Sebestačnosť stojí na vzdelanosti

TA 3: http://www.ta3.com/clanok/1114249/klimaticke-zmeny-zasiahli-aj-nas-fico-chce-pripravenych-ludi.html

TASR - Poľnohospodárstvo potrebuje ľudí zdatných reagovať na klimatické zmeny

Nitra 24 - Študenti SPU v Nitre by sa podľa premiéra mali zamerať aj na klimatické zmeny

Roľnícke noviny:  č. 42, 18. októbra 2017, str. 3: SPU oslávila 65. výročie založenia

Aktuality.sk - Poľnohospodárstvo musí reagovať na klimatické zmeny, povedal Fico študentom

Európske noviny : https://europskenoviny.sk/2017/10/11/premier-fico-musime-znovu-roztocit-koleso-slovenskeho-polnohospodarstva/

Teraz Slovensko: http://www.teraz.sk/slovensko/r-fico-polnohospodarstvo-potrebuje-ludi-/285328-clanok.html

A Radio Aktual: http://radioaktual.sk/r-fico-polnohospodarstvo-potrebuje-ludi-schopnych-reagovat-na-klimaticke-zmeny/

24hod.sk: http://www.24hod.sk/fico-polnohospodarstvo-musi-pripravit-absolventov-na-klimaticke-zmeny-cl540692.html

Príhovor predsedu vlády R. Fica: http://www.vlada.gov.sk/20171010-prihovor-predsedu-vlady-sr-roberta-fica-na-slovenskej-polnohospodarskej-univerzite/

Úrad vlády SR: http://www.vlada.gov.sk/robert-fico-musime-znovu-roztocit-koleso-slovenskeho-polnohospodarstva/

 

 

Videoreportáž Internátneho televízneho štúdia Mladosť

Späť