SPU sa aj tento rok úspešne prezentuje na výstave Agrokomplex

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa už tradične úspešne prezentuje na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre. Tohtoročný 44. ročník sa  koná od 17. do 20. augusta pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 Expozícia SPU v Nitre

SPU sa na výstave prezentuje expozíciou v pavilóne M2, ktorú pripravila Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Botanická záhrada SPU a Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou.  Záujemcom už tradične ponúka informácie o akreditovaných študijných programoch jednotlivých fakúlt, približuje činnosť Výskumného centra AgroBioTech, predstavuje Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch, zoznamuje ich s najnovšími učebnicami a vedeckými monografiami z Vydavateľstva SPU a prostredníctvom videoprezentácií  približuje život na univerzite. Súčasťou expozície je ukážka mobilných (agro)technológií pre presné poľnohospodárstvo - mobilný odoberač pôdnych vzoriek, ktoré získala Technická fakulta SPU na základe projektu ITEPAg a mobilný autonómny robot, ktorý získava informácie z okolitého prostredia pomocou senzorov poskytujúcich údaje o aktuálnej polohe. Práve spojenie s poľnohospodárskou technikou otvára široký priestor pre inovácie.   

Do stánku SPU po otvorení výstavy zavítalo viacero návštev, medzi nimi aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič,  ktorého privítal rektor SPU prof. Peter Bielik, prorektor pre vedu a výskum prof. Ján Gaduš a dekani fakúlt


 Naše pracoviská na výstave Agrokomplex 2017

 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Už po šiesty raz je pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na výstave Agrokomplex v pavilóne F predstavená prezentácia vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka SR. Autorom ideového návrhu a priestorového spracovania pavilónu - ktorý tento rok nesie názov Cestujeme slovenským vidiekom - je opäť Centrum programov a celoživotného vzdelávania Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre -  Monika Butková, Barbora Čakovská v spolupráci s Dominikou Titkovou - absolventkou FZKI.

Nosnou myšlienkou tohtoročnej verzie pavilónu je cestovanie. Cestovaním v čase sa návštevníci môžu preniesť cez históriu tradičných slovenských remesiel, dozvedieť sa veľa o múdrosti a skúsenostiach našich predkov. Na príklade obrích receptov organizátori expozície približujú výrobu tradičného koláča paska.

Naprieč pavilónom nebudete cestovať len v čase, ale napríklad aj na bicykli. Prezentáciou slovenských cyklotrás s úžasnými scenériami, ktoré sa určite oplatí vidieť, sa prenesiete poľami, vinicami, ovocnými sadmi a lúkami až do kvapľovej jaskyne. Počas tejto cesty sa zmenšíte a objavíte čaro fascinujúceho mikrosveta hmyzu. Bojíte sa, že zablúdite v lese? Zachránia vás užitočné rady, ako prežiť.  Spoločnosť na cestách vám budú robiť živé zvieratá. Viete, ako komunikujú rastliny? Pokiaľ nie, interaktívnou formou vám to ukážeme,“ lákajú návštevníkov autorky expozície.

Budúcnosť predstavuje laboratórium, kde sa návštevníci dozvedajú veľa zaujímavých vecí, takých ako   prečo sa citrón neutopí, čo prezrádzajú lakmusové papieriky, prečo je zemiak modrý, ako si vytvoriť vlastný západ slnka a pod.

Expozícia je už tradične koncipovaná interaktívnou formou pre všetky vekové kategórie.

 Technická fakulta

Prezentácia pracovísk TF na výstavnej ploche S je zameraná na aktuálne možnosti štúdia a novinky, vedeckovýskumnú činnosť, ako aj spoluprácu s partnermi doma aj v zahraničí. Súčasťou sprievodného programu je jazda na vybraných typoch motorových prostriedkov pod vedením zamestnancov Oddelenia dopravnej výchovy a služieb TF SPU a inštruktorov autoškoly Akadémia.

 Botanická záhrada

V predajnom stánku na voľnej ploche (políčka) ponúka Botanická záhrada SPU pestrý sortiment interiérových aj exteriérových rastlín. Okrem nákupu majú návštevníci možnosť poradiť sa s odborníkmi, prípadne sa inšpirovať ukážkami tvorivej práce zamestnancov BZ.

 „Krst“ učebnice a ocenenie Zlatý kosák

 V prvý deň, 17. augusta, sa v expozícii SPU uskutočnilo slávnostné uvedenie do života  vysokoškolskej učebnice prof. Dr. Ing. Eleny Horskej a Ing. Jakuba Berčíka, PhD., a kol. Neuromarketing in food retailing, Wageningen Academic Publisher, 2017, ktorá vznikla ako výsledok medzinárodného projektu FOODCOST. Slávnostné uvedenie knihy do života  otvorila autorka publikácie, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu prof. Elena Horská. Učebnicu krátko predstavil Ing. Jakub Berčík, líder v problematike implementácie pokrokových metód do skúmania skrytých spotrebiteľských reakcií v procese rozhodovania a nakupovania a zároveň autor konceptu Laboratória spotrebiteľských štúdií na FEM. Ako povedal, kniha poukazuje na možnosti praktickej implementácie neuromarketingu do oblastí, ktoré súvisia s marketingom potravín: do maloobchodu  potravín, služieb gastronómie a verejného stravovania či marketingovej koncepcie potravinárskych produktov. Publikáciu uviedol do života medom  rektor SPU v Nitre  Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a Ing.  Gabriel Csollár, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko.   

Keďže súčasťou výstavy Agrokomplex je už tradične udeľovanie významných ocenení, medzi nimi Zlatý kosák, učebnica bola prihlásená do tejto súťaže a  v kategórii veda a výskum  získala toto prestížne ocenenie.

 

Sprievodné podujatia v réžii SPU

V rámci sprievodného programu bude SPU v Nitre 18. augusta organizovať odborné prednášky. V prvom bloku prednášok s názvom Inovatívne možnosti výroby potravín (garantka: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., riaditeľka, Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre),  v  pavilóne K odznejú prednášky: Voľba budúcnosti – potraviny s pridanou hodnotou (doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.), Mäsové výrobky: áno či nie? (doc. Ing. Marek Bobko, PhD.), SCI: PEL-0V0-ZEL - pátranie po alergénoch (doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.), Celiakia – strašiak s riešením (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.), Kovy: počúvate signály vlastného tela? (Ing. Zuzana Kňažická, PhD.), Inovácie v agropotravinárstve (doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.), Progresívne metódy výskumu na trhu potravín: získavanie a spracovanie neuromarketingových dát (Ing. Jakub Berčík, PhD.).

V druhom popoludňajšom bloku prednášok s názvom Nové trendy v poľnohospodárskej technike (garant: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan, Technická fakulta SPU v Nitre), odznejú prednášky:  Efektívne využívanie modernej poľnohospodárskej techniky (prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.), Možnosti znižovania nákladov pri prevádzke strojových súprav v rámci výrobných technológií uplatňovaných v rastlinnej výrobe (doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.), Moderne prvky ustajnenia na zmiernenie tepelnej záťaže dojníc kondukciou  (doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.), Navigácia robotov medzi poľnohospodárskymi plodinami (doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.), Transfer technológií a inteligentné poľnohospodárstvo  (doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.)

 

Monitoring médií:

TV Nitrička: Správanie sa zákazníkov (uvedenie učebnice Neuromarketing in food retailing)

Späť