SPU podpísala memorandum o spolupráci s firmou Muehlbauer Technologies a Schier Technik Slovakia

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre 26. júna uzatvorila zmluvu o spolupráci s firmou Muehlbauer Technologies, s.r.o.,  a Schier Technik Slovakia, s r.o.  

Memorandum za univerzitu podpísal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., za Muehlbauer Technologies konateľ spoločnosti  Ladislav  Paškrta, za Schier Technik Slovakia konateľ spoločnosti Ing. Radoslav Zavřel. Prítomní boli aj zástupcovia Technickej fakulty SPU v Nitre - dekan prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., a zástupca Katedry konštruovania strojov doc. Ing. Milan Kadnár, PhD., ako aj ďalší zástupcovia firiem - Ing. Michal Adamik, PhD., projektový manažér a zodpovedný školiteľ pre vysokoškolské štúdium,  Muehlbauer Technologies  a Ing. Zdeněk Bašta, regionálny zástupca Dassault Systemes pre východnú Európu.

Ako sa v memorande o spolupráci uvádza, Muehlbauer Technologies bude podporovať výučbu 3D CAD systému SolidWorks v rámci vybraných predmetov Technickej fakulty SPU, poskytne podporu pracovníkom TF pri výučbe a práci s uvedeným systémom  a bude spolupracovať so študentmi fakulty pri riešení záverečných prác, ktorých realizácia si vyžaduje prácu v 3D CAD systéme SolidWorks.

Schier Technik Slovakia, ako autorizovaný zástupca a predajca Dassault Systemes na území Slovenskej republiky, poskytne softvérové licencie  3D CAD systému SolidWorks a učebné materiály, pedagogickým pracovníkom školenie pre používanie a prácu s uvedeným systémom, ako aj konzultácie k prípadným softvérovým problémom. Obe spoločnosti  budú propagovať a podporovať Technickú fakultu ako partnera v oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti.

TF sa okrem iného zaviazala zabezpečiť výučbu uvedeného systému v rámci vybraných predmetov, efektívne využívať všetky poskytnuté softvérové prostriedky na študijné účely v súlade s licenčnými podmienkami a propagovať  obe firmy ako svojich partnerov.

Ako nás informoval dekan TF prof. Zdenko Tkáč, v rámci ďalšej spolupráce sa pod vedením spoločnosti Muehlbauer Technologies bude realizovať výmenný študijný pobyt pre študentov TF záverečného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia. Reálnym výsledkom spolupráce s uvedenou firmou je aj vytvorenie automatického raziaceho stroja na tvárnenie plastov. Autorom exponátu  je študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia TF Bc. Patrik Kósa, ktorý za exponát získal aj ocenenie na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2017. 

Z monitorovania médií:

Nitra 24: http://nitra.dnes24.sk/spu-bude-spolupracovat-s-dvojicou-firiem-podpori-vyucbu-3d-cad-systemu-273729

Schier Technik Slovakia: http://www.schiertechnik.sk/novinky/nasa-spolocnost-podpisala-memorandum-o-spolupraci-a11181811

Späť