SPU je majiteľom úžitkového vzoru Cereálna tyčinka s obsahom fytoaktívnych látok

vložil: Renáta Chosraviová

Úrad priemyselného vlastníctva SR zapísal 28. júla 2017 do registra úžitkových vzorov  Cereálnu tyčinku s obsahom fytoaktívnych látok, ktorú možno využívať v potravinárskom priemysle. Majiteľom uvedeného úžitkového vzoru je SPU v Nitre.

Aktuálnym trendom vo výžive a všeobecne v potravinárstve je oblasť personalizácie. Na túto problematiku nadviazal projekt doc. Ing. Radoslava Žideka, PhD. APVV-0629-12 „Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín" na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín a Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP (doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.). V rámci experimentálnej časti projektu sa tímu odborníkov z FBP - doc. R. Židekovi, doc. V. Vietorisovi, prof. J. Golianovi, Ing. A. Bobkovej, Ing. D. Kozelovej, Ing. Ľ. Belejovi a Ing. J. Čurlejovi - podarilo vyvinúť optimalizovanú  receptúru, ktorá je prispôsobená chuťovým aj fyziologickým požiadavkám seniorov. Poďakovanie patrí aj členom Jednoty aktívnych seniorov v Žiline, ktorí sa podieľali na optimalizácii produktu pre cieľovú skupinu.                                                                                        

Späť