Spolupráca s NKÚ pri kontrole systému financovania živočíšnej výroby

vložil: SPU Web Editor

Na pôde univerzity bola 10. júla podpísaná Zmluva o dielo medzi Najvyšším kontrolným úradom a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Zmluva je zameraná na spoluprácu pri výkone kontrolnej akcie  s názvom: „Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu“. Koordináciu aktivít v zmysle zmluvy zabezpečuje Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja pod vedením dekanky doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD.

Riešením úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy boli poverení uznávaní odborníci v uvedenej oblasti: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. (Technická fakulta), prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (Fakulta biotechnológie a potravinárstva), prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov), doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., a Ing. Dušan Dobák (Fakulta ekonomiky a manažmentu) a prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja).

SPU v Nitre a NKÚ SR podpísali už vlani v máji memorandum o spolupráci, ktorá sa týka najmä vzdelávacích a vedeckovýskumných projektov, projektov praktického riešenia vybraných problémov ekonomickej a manažérskej praxe, plánovania výkonnostných kontrol NKÚ SR zameraných na hodnotenie účinnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov a ďalších oblastí.

 

Späť