Slovensko – krajina neznámych vlastníkov. Ako riešiť pozemkové vzťahy?

vložil: Renáta Chosraviová

S cieľom poskytnúť priestor na diskusiu o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu a prínosov, reálnej využiteľnosti spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI - a Komora pozemkových úprav SR organizujú 11. - 12. októbra medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko - krajina neznámych vlastníkov.

 V diskusnom okrúhlom stole, v ktorom počas prvého dňa vystúpila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, majú možnosť prezentovať svoje názory na danú problematiku zástupcovia stavovských organizácií, komôr, samospráv, združení, výskumných ústavov, podnikov a súkromnej praxe.

Odborné podujatie otvorila rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová. Uvítala, že účastníci konferencie sa zišli na neutrálnej akademickej pôde, na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, ktorá sa zaoberá vzdelávaním, výskumom a inováciami aj v oblasti danej témy, pokúsia sa formou širokej diskusie hľadať odpovede na aktuálne otázky.

 O súčasnom zložitom stave pozemkového vlastníctva na Slovensku a príprave návrhov riešení rozdrobenej pozemkovej držby informovala ministerka pôdohospodárstva G. Matečná. Ako povedala, súčasný stav pozemkových vzťahov bráni ďalším investíciám, komplikuje a predlžuje stavby vo verejnom záujme. Prevláda rozdrobenosť vlastníctva pôdy a komplikácie v užívateľských vzťahoch, čo má u nás korene v dedičskom uhorskom práve. „Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemere vlastní 22,74 parciel.“ Dôsledkom toho vznikajú nevyjasnené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi. Systémovým riešením sú pozemkové úpravy, ktoré môžu priniesť poriadok vo vzťahoch, skrátiť lehoty konaní, ale aj ušetriť nemalé prostriedky. Ako uviedla ministerka, doteraz bolo ukončených len 418 komplexných a 91 jednoduchých pozemkových úprav (PÚ) z celkového počtu 3559 katastrálnych území. Cieľom je urýchliť a zefektívniť tento proces. V praxi to znamená inštitucionálne zabezpečiť pozemkové úpravy naprieč viacerými ministerstvami, zadefinovať kompetencie, pripraviť legislatívne a technické predpisy. Ministerstvo pripravuje analýzu, ktorá má stanoviť poradie katastrálnych území, v akom sa budú pozemkové úpravy vykonávať. Kritériami budú najmä rozdrobenosť, počet užívateľov, poberateľov podpôr či nájomcov.  Podľa slov ministerky, treba si stanoviť reálne ciele. „Z kapacitných dôvodov možno začať proces sceľovania v 120 katastrálnych územiach ročne, to znamená že celý proces by trval asi 30 rokov. Dôležité je zabezpečiť stabilný prísun financií, ktorý sa na 30 rokov odhaduje na 800 – 850 miliónov eur.“ Ministerstvo pôdohospodárstva už vyhlásilo verejné obstarávanie, ktoré vytvorí priestor pre vykonávanie komplexných PÚ vo viac ako 160 katastrálnych územiach. „Alokovaných je viac ako 44 miliónov eur z Programu rozvoja vidieka,“ povedala šéfka agrorezortu. Tiež avizovala aktualizáciu Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva. „Budeme žiadať, aby tento koncept bol záväzný aj pre ďalšie vlády,“ povedala G. Matečná.

Ako konštatoval predseda Komory pozemkových úprav SR Vladimír Uhlík, zákon o pozemkových úpravách vznikol v roku 1991 a mal ambíciu urobiť do súčasnosti za necelých 30 rokov takmer celé Slovensko, realita je 12 %  územia Slovenska. „Štátna správa sa na tomto úseku veľmi často reorganizovala, to nie je šťastné riešenie, privítali by sme špecializovanú štátnu správu," povedal V. Uhlík.

O skúsenostiach poľnohospodárov s PÚ, o tom, že rozdrobenosť pôdy spôsobuje veľké problémy aj mladým farmárom, hovoril predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Okrem iného zdôraznil, že vlastníctvo má zaväzovať. Majiteľ pôdy má nielen právo, ale aj povinnosť starať sa o pôdu, aby nebola erózna a mala kvalitatívne hodnoty.

Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a predseda komory obcí Ľubomír Lőrincz zdôraznil, že pre riešenie problémov s pozemkovými úpravami je nevyhnutná celospoločenská zhoda a úprava dedičského práva. Práve jeden z aspektov konferencie je aj vyvolanie celospoločenskej diskusie k spôsobu dedenia v SR.

V rámci druhého okrúhleho stola vystúpil Tibor Németh, generálny riaditeľ sekcie výstavby Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý hovoril o vzťahu a previazanosti PÚ s územným plánovaním, Vladimír Raškovič, riaditeľ Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave priblížil benefity  PÚ pre kataster nehnuteľností, Ján Balász, starosta obce Klasov sa podelil o svoje skúsenosti s PÚ vo svojej obci a Jaroslava Doubravová, riaditeľka Odboru metodiky PÚ, Štátny pozemkový úrad ČR, priblížila účastníkom konferencie procesný a metodický obsah komplexných PÚ v ČR.                                          

Z monitorovania médií:

Denník Pravda: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/487705-krajina-potrebuje-ako-sol-zhodu-v-pozemkovych-upravach/

SME: https://ekonomika.sme.sk/c/20935506/matecna-pripravuje-koncepciu-pozemkovych-uprav.html

TASR: https://www.teraz.sk/najnovsie/agrorezort-pripravuje-novu-dlhodobu-ko/354002-clanok.html

https://www.hlavnespravy.sk/pozemkove-upravy-pomozu-priniest-poriadok-do-vlastnickych-vztahov/1548370

Denník Roľnícke noviny:
https://rno.sk/agrorezort-pripravuje-novu-dlhodobu-koncepciu-pozemkovych-uprav/

Televízia TA3:
https://www.ta3.com/clanok/1138693/navrhuju-pozemkove-upravy-rozdrobenost-komplikuje-stavby.html

Televízia RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/169114#1021

https://www.polnoinfo.sk/clanok/5653/rozbehnu-sa-pozemkove-upravy

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13464

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20181011TBA02097

https://vpotravinarstve.sk/mprv-pripravou-novej-koncepcie-pozemkovych-uprav-zakryva-neschopnost-svojho-vedenia-tvrdi-sme-rodina/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť