Rektor SPU sa stretol s rektorom jordánskej univerzity

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. prijal 11. júla na pôde univerzity prof. Mashhoora Al-Refaiho, rektora Princess Sumaya University for Technology z Jordánska a hlavného koordinátora medzinárodného projektu RISE „Modernising Human Resource Management in South Mediterranean Higher Education (Erasmus+ Capacity Building) prof. Walida Salameha. Hostí sprevádzala dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU prof. Dr. Ing. Elena Horská, ktorá je zároveň lokálnou koordinátorkou projektu.

V úvode rektor prof. Al-Refai krátko predstavil vedeckovýskumnú a vzdelávaciu činnosť univerzity, ako aj možnosti spolupráce. Prof. Walid Salameh, koordinátor projektu, informoval o myšlienke, zámere a prínosoch projektu. Obe strany sa dohodli na ďalšej spolupráci, ktorú by v budúcnosti mala zastrešiť aj rámcová zmluva.   

Spolu s rektorom pricestovala na  SPU delegácia 38 hostí z Tuniska, Jordánska, Alžírska a Maroka v rámci projektového školenia na tému manažmentu ľudských zdrojov.

Ako informovala dekanka FEM prof. Elena Horská, účastníci projektu mali v Nitre pripravený kvalitný a prínosný program. Prednášky na tému motivácie a hodnotenia zamestnancov boli pripravené v spolupráci s Ing. Zuzanou Brúnaiovou, vedúcou Útvaru ekonomiky práce a mzdovej učtárne na SPU v Nitre. Na školení ďalej ako lektorky participovali doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., prodekanka FEM pre vedu a výskum a Ing. Veronika Hrdá, PhD., odborná asistentka na Katedre manažmentu FEM. Dekanka FEM, prof. Horská, prezentovala systém motivácie a hodnotenia zamestnancov, uplatňovaný na fakulte.  Výstupom projektových aktivít je vytvorenie strategického plánu rozvoja ľudských zdrojov na univerzitách v partnerských krajinách a prijatie akčného plánu na ich modernizáciu.

Súčasťou projektového stretnutia bola aj návšteva Výskumného centra  AgroBioTech, kde zahraničných účastníkov zaujala prezentácia jednotlivých laboratórií,  zabezpečená Ing. Zuzanou Kňažickou, PhD.,  a  Ing. Evou Tušimovou, PhD., ako aj prednáška Ing. Lucie Grešovej, PhD.,  na tému budovania vzťahov na domácej a medzinárodnej úrovni nielen s univerzitami, ale aj podnikateľskou  sférou.                                                                 

 

Späť