Predstavitelia Národnej agrárnej univerzity v Bielej Cerkvi rokovali o spolupráci s SPU

vložil: Renáta Chosraviová

Naštartovanie intenzívnej bilaterálnej spolupráce v oblasti vedy, vzdelávania,  výskumu i kultúry bolo predmetom stretnutia šiestich zástupcov Bielocerkevskej národnej agrárnej  univerzity (BNAU) na Ukrajine, vedených rektorom prof. Dr. Anatolijom Danylenkom, s predstaviteľmi SPU v Nitre. Na pracovnú návštevu SPU zavítali 9. októbra. Hostí na pôde univerzity prijal rektor Dr.h.c. prof. Ing Peter Bielik, PhD. Na stretnutí boli prítomní aj prorektori SPU a pracovníci Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov. Pozvanie na stretnutie prijal aj rektor Karelskej univerzity aplikovaných vied vo Fínsku prof. Petri Raivo, ktorý je v súčasnosti na pracovnej návšteve na SPU a zúčastnil sa na hodnotiacom procese projektu Erasmus+ K2, Vedomostné aliancie "ERDI" , ktorý sa realizuje na SPU pod koordináciou fínskej univerzity už tretí rok.  

V prvej časti programu ukrajinskí hostia predstavili svoju inštitúciu, ktorá má 385-ročnú históriu a má podobné vedeckovýskumné a vzdelávacie zamerania ako SPU v Nitre. V súčasnosti na BNAU pôsobí 12 akademikov a navštevuje ju 10-tisíc študentov. Univerzita má sedem fakúlt, zamerané sú na oblasť agrobiotechnológií, veterinárskej medicíny, biotechnológie, ekológie, práva a lingvistiky a pod. Univerzita má päť výskumných inštitútov s 13-timi výskumnými laboratóriami.  Ako sa predstavitelia BNAU vyjadrili,  majú záujem rozvíjať aktívnu spoluprácu s SPU  v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, riešenia medzinárodných projektov a programov, napríklad v oblasti bioenergie, biotechnológií, bezpečnosti potravín, verejnej správy, regionálneho rozvoja a pod. Rozvíjať sa môže aj prostredníctvom akademických mobilít študentov, doktorandov, pedagógov, tvorby spoločných vedeckých článkov a publikácií, informačných sietí a dátových bánk, výmeny existujúcich materiálov a technológií vzdelávania. Jednou z možností je podľa prof. A. Danylenko napríklad aj vytvorenie spoločných výskumných centier pre základný a aplikovaný výskum, vytvorenie spoločných študijných programov  a pod.

S činnosťou SPU hostí oboznámili prítomní prorektori. Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ich informovala o študijných programoch a možnostiach štúdia na SPU. Konštatovala, že SPU má už tradične dobrú spoluprácu s ukrajinskými inštitútmi, podpísaných viacero zmlúv s ukrajinskými univerzitami a inštitúciami. Prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., predstaviteľov BNAU oboznámil s výskumnou činnosťou SPU. Podrobnejšie im prezentoval činnosť excelentných centier na SPU,  Výskumného centra AgroBioTech, ale napríklad aj Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch. Prorektorka v oblasti rozvoja univerzity so zameraním na strategické projekty prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., informovala o projektovej činnosti SPU, najmä o možnosti zapojiť sa do spolupráce aj v rámci programu Horizont 2020, kde zapojenie aktívnych partnerov do výziev môže byť iba prínosom. Predstaviteľom univerzity boli prezentované aj možnosti spolupráce v rámci VUA.

Na záver sa zúčastnené strany dohodli na ďalšom stretnutí v blízkej budúcnosti, na ktoré pripravia konkrétne návrhy na spoluprácu.

 

 

 

Späť