Odborári hodnotili uplynulý rok a predstavili zámery na ďalšie obdobie

vložil: SPU Web Editor

V Kongresovom centre SPU v Nitre sa 26. apríla stretli delegáti výročnej konferencie Univerzitnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre. Pozvanie prijal aj predseda Odborového zväzu PŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek, podpredseda zväzu a predseda Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., pracovníčka Združenia VŠaPRO Eva Čahojová, členovia vedenia univerzity, fakúlt a ďalší hostia.

Správu o činnosti univerzitnej organizácie za uplynulé obdobie predniesla doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., predsedníčka Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre. Ako uviedla, do kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa na rok 2018 podarilo dostať viaceré benefity, ktoré už v tomto roku využívame. Od 1. januára boli zvýšené platy nepedagogických zamestnancov o 4,8 %.  O zvýšení platov pre pedagogických zamestnancov sa ešte rokuje. „Odbory na rokovaniach s vládou tiež neustále upozorňujú na situáciu, keď odmena za prácu je podhodnotená oproti dávkam v hmotnej núdzi. Žiadali sme, aby pri zvyšovaní minimálnej mzdy školy dostali na uvedené zvýšenie prostriedky. Rovnako sme požadovali rozšíriť  platové  stupne zamestnancom, ktorých  pracovný pomer je viac ako 32 rokov, keďže vek odchodu do dôchodku sa neustále zvyšuje,“ povedala vo svojom vystúpení docentka Hlaváčová.

Výbor UO v uplynulom roku riešil mnohé otázky dotýkajúce sa pracovno-právnej a sociálnej oblasti na SPU. Najvýznamnejšou bolo prerokovanie Pracovného poriadku SPU, pričom väčšina pripomienok zo strany odborov bola akceptovaná. Výbor sa zaoberal aj mzdovými otázkami. Ako informovala doc. Z. Hlaváčová, v roku 2017 mala SPU v Nitre v priemere 1 113,14 zamestnanca, čo je o 4,8 zamestnanca menej ako vlani. Priemerný mesačný plat na SPU za uplynulý rok bol 1062,83 eur, čo je o 3,4 percenta viac oproti  roku 2016. Priemerná mzda pedagógov na SPU sa zvýšila o 1,8 percenta  na 1414 eur (celoslovenský priemer je však 1513,59 eur). Zvýšili sa aj priemerné mesačné mzdy zamestnancov výskumu (o 33,41 eura) a nepedagogických zamestnancov (o 43,73 eura).

Predsedníčka odborovej organizácie informovala tiež o 2,6-percentom zvýšení počtu členov. „Naša úloha spočíva v stabilizovaní členskej základne a v získavaní nových členov, najmä mladých“, povedala. Zdôraznila výhody, ktoré pre zamestnancov SPU dohodli odborári s vedením univerzity, ako aj ďalšie benefity, prístupné zvlášť členom odborovej organizácie. Vo svojom vystúpení sa venovala  aj činnosti jednotlivých komisií UO. Konštatovala , že na športových,  kultúrnych, rekreačných  a spoločenských podujatiach, ktoré odborári pripravili v roku 2017 sa celkovo zúčastnilo takmer 1 800 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Na záver poďakovala všetkým členom výboru za ich podporu. Vyjadrila vďaku aj vedeniu univerzity, predstaviteľom Akademického senátu SPU, manažmentu fakúlt ako aj základných pracovísk za ich snahu o zlepšovanie pracovného prostredia, pomoc, ústretovosť a korektné riešenie problémov.

Ing. Pavel Ondek vyzdvihol činnosť univerzitnej organizácie na SPU, ktorá je podľa jeho slov najlepšou na slovenských vysokých školách. Pripomenul tiež zásluhy jej predsedníčky, ktorú ministerka školstva v marci ocenila Veľkou medailou sv. Gorazda. Informoval o vyjednávaní navýšenia platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj dôvodoch nepodpísania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018 a memoranda o úprave platových pomerov zo strany Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy. 

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., sa vo svojom vystúpení rovnako venoval otázkam financovania vysokých škôl, platovým podmienkam zamestnancov, ako aj novelizácii zákona o vysokých školách.  „Slovensko doteraz nespĺňalo medzinárodný štandard akreditácie. Nový návrh zákona rieši profesionalizáciu Akreditačnej komisie, zastúpenie v nej budú mať aj predstavitelia Študentskej rady VŠ a zamestnávatelia. Návrh sme podporili, trvali sme však na zásadnej pripomienke, aby činnosť novovytvorenej Akreditačnej komisie bola jasne deklarovaná a z pozície verejných zdrojov zadefinovaná v kapitole rozpočtu MŠVVaŠ SR“, povedal podpredseda zväzu.

Delegátov konferencie v mene rektora SPU Dr.h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., pozdravila aj prorektorka SPU prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. „Už 40 rokov som členkou odborovej organizácie na univerzite a mám možnosť vidieť, ako žije, pracuje a rozvíja sa. Teší ma, že jej členmi sa stávajú aj mladí kolegovia“, povedala prorektorka. Zdôraznila, že väčšina univerzít je viazaná na štátny rozpočet a v ňom je výraznou položkou počet študentov. Ten sa stále znižuje, demografická krivka klesá a maturantov je každým rokom menej. „Na Slovensku je 36 vysokých škôl, verejných, štátnych aj súkromných, takže ak povieme, že bojujeme o každého študenta, je to pravda“, pripomenula prof. Gálová.

Na záver rokovania konferencie odovzdal  predseda OZ PŠaV Ing. Pavel Ondek a podpredseda zväzu doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., ďakovný list za podporu a aktívnu prácu v prospech odborov prof. Ing. Jánovi Tomášovi, CSc.,  a prof. Ing. Ottovi Ložekovi, CSc. Univerzitná organizácia OZ ocenila ďakovným listom za aktívnu prácu v odborovej organizácii a za podporu odborov prof. Ing. Jaroslava Antala, DrSc., doc. Ing. Máriu Kadlečíkovú, CSc., a Ing. Ľubicu Pastrnákovú. 

 

Späť