Nové obzory spolupráce s Univerzitou Nelsona Mandelu v Južnej Afrike

vložil: Mgr. Eva Trabalikova

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. prijal 31. októbra na pôde univerzity prof. Igora Litvine, riaditeľa Centra expertízy v oblasti prognózovania z Univerzity Nelsona Mandelu v Južnej Afrike. Rokovania, ktorého cieľom  bolo pripraviť pôdu pre budúcu spoluprácu v rámci projektu Erasmus + Budovanie kapacít, sa zúčastnil aj prorektor pre vedu a výskum SPU prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., ako aj zástupcovia Fakulty ekonomiky a manažmentu, Výskumného centra AgroBioTech a Kancelárie zahraničných vzťahov SPU v Nitre.

V úvode prof. Igor Litvine krátko predstavil vedeckovýskumnú a vzdelávaciu činnosť univerzity, ako aj možnosti spolupráce. Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik informoval o stratégii internacionalizácie a početnej medzinárodnej spolupráci SPU v rôznych oblastiach, na čo  nadviazala prodekanka FEM doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. a navrhla oblasť bioekonómie a biovedy za kľúčovú pre spoluprácu v rámci plánovaného projektu.

Obe strany sa dohodli na ďalších krokoch rozvoja spolupráce a prípravy projektového zámeru,  ktorú by v blízkej budúcnosti malo zastrešiť aj memorandum o spolupráci. Konzorcium projektových partnerov bude tvorené univerzitami zo Slovenska, Južnej Afriky a Ukrajiny, kde má prof. Igor Litvine korene, kde absolvoval svoje vysokoškolské štúdiá a kde aj naďalej rozvíja spoluprácu vo vede a výskume.

Súčasťou pracovného stretnutia bola aj návšteva Výskumného centra  AgroBioTech, prehliadku jednotlivých laboratórií viedla výskumná pracovníčka centra Dr. Oksana Ryabchenko, PhD. a oboznámila prof. Litvine so zameraním a špecifikami tohto jedinečného univerzitného výskumného pracoviska.

Späť