Nadácia Tatra banky podporila projekt špičkového vedeckého tímu z FBP

vložil: SPU Web Editor

Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov je jedným zo sedemnástich podporených projektov grantového programu Kvalita vzdelávania, ktorý patrí k najstarším v Nadácii Tatra banky. Už po trinásty raz podporil zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách. Sedemnásť projektov získalo spolu 60-tisíc eur s najvyššou možnou sumou 5-tisíc eur na jeden projekt. Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

Finančnú podporu 5-tisíc eur získal projekt s názvom Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov, ktorého autormi sú členovia špičkového vedeckého tímu Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA) Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. a Ing. Eva Tvrdá, PhD. Cieľom projektu je implementácia metódy Western Blot a výsledkov vedy a výskumu do výučby predmetov zameraných na oblasť reprodukcie živočíchov v rámci študijných programov aplikovaná biológia, molekulárna biológia a agrobiotechnológie. Implementácia zahŕňa  použitie interaktívnych techník s prepojením na moderné laboratóriá Výskumného centra AgroBioTech SPU. Zámerom projektu je inovácia a integrácia výučbových priestorov a zavedenie molekulárnej metódy do vzdelávacieho procesu. Študenti majú zároveň možnosť pracovať s excelentným laboratórnym vybavením.

Podľa slov prodekanky pre vedu a výskum FBP prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD., zodpovednej za projekt, „reprodukcia zvierat a človeka je najdôležitejší biologický proces v zachovaní existencie druhov, vývoji humánnej a veterinárnej medicíny, v biotechnológiách živočíchov, asistovanej reprodukcii a v ďalších odboroch. Molekulárne metódy a interaktívna technika sú v súčasnosti nevyhnutné z pohľadu intenzifikácie kvality vzdelávania aj v oblasti poľnohospodárskych a biologických vied. Kvalita výučby na univerzitách je determinujúcim faktorom, ktorý v konečnom dôsledku ovplyvňuje vedomostnú úroveň mladých ľudí a zabezpečuje transfer získaných vedomostí, zručností, návykov a skúseností do praxe doma a v zahraničí. Zainteresované strany sú predstavitelia vedomostného trojuholníka (výskum-vzdelávanie-inovácie) študenti, učitelia, vedci a výskumníci univerzít a výskumných inštitúcií a zástupcovia z praxe.“

Späť